Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Javne politike I: uvod
Kratica predmeta SOCD113 Šifra predmeta 101871
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 6706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Kolegij započinje upoznavanjem s ključnim pojmovima javnih politika. Razmatraju se modeli u kreiranju javnih politika i uloge sudionika u tom procesu: policy analiza; priprema, donošenje i primjena javnih politika; civilno društvo i javne politike; javne politike i supsidijarnost; politike socijalne sigurnosti; zdravstvena politika: politika zapošljavanja; stambena politika; politika urbanizacije; politika zaštite okoliša; koncept dobre vladavine.

 
 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će razviti različite metode prikupljanja i analize podataka iz raznih izvora; razvit će znanja kreiranja, izbora i primjene alternativnih politika u raznim područjima; vještine pisanja izvješća i preporuka za promjenu politika.
Literatura
Obvezna

Ana Petek, Krešimir Petković, (ur.) (2014.): Pojmovnik javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti; Simona Kustec Lipicer (2012.). Vrednovanje javnih politika, Zagreb: Disput (odabrana poglavlja); Michael Hill (2010.): Proces stvaranja javnih politika, Zagreb, Fakultet političkih znanosti (odabrana poglavlja);  Hal Colebatch (2004.): Policy, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (odabrana poglavlja); Ivan Grdešić (1995.): Političko odlučivanje, Alinea, Zagreb (odabrana poglavlja).

 
 
 
Dopunska

Gojko Bežovan (2004.) Civilno društvo, Zagreb: Nakladni zavod Globus; Vlado Puljiz i sur. (2008.): Socijalna politika Hrvatske, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin (ur.) (2008.): The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford: Oxford University Press; Lasswell Harold (1987.): Policy orijentacija, Politička misao (24) 3: 57-69; Zdravko Petak (2009.): Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije, Anali Hrvatskog politološkog društva, (5)1: 263-273.

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija
 
 
 
Način polaganja ispita
1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)
2) Završni ispit (pismeni).
 
 
 
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50 – 64 bodova

dobar (3) – 65 – 79 bodova

vrlo dobar (4) – 80 – 89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) seminarsko izlaganje – max. 10 bodova (izlaganje na vrijeme – max. 2 boda; kvaliteta izlaganja – max. 2 boda; razina obrađenosti teme – max. 4 boda; poticanje rasprave – max. 2 boda) ;

2) 1. kolokvij – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda) ;

3) 2. ko lokvij – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda) ;

b) Završni ispit – 30% ocjene

4) završni ispit – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda)

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 12. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Sadržaj predmeta, osnovni pojmovi
2. Identifikacija problema i vrste javnih politika
3. Akteri javnih politika
4. Analiza javnih politika
5. Metodološki postupci evaluacije javnih politika
6. Priprema, donošenje i primjena javnih politika
7. Kolokvij
8. Civilno društvo i javne politike
9. Politike socijalne sigurnosti
10. Zdravstvena i mirovinska politika
11. Politika zapošljavanja
12. Kolokvij
13. Stambena politika, politika urbanizacije
14. Politike zaštite okoliša
15. Koncept dobre vladavine
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Seminarske teme – identifikacija problema i vrste javnih politika
3. Seminarske teme – akteri javnih politika
4. Seminarske teme – analiza javnih politika
5. Seminarske teme – metodološki postupci evaluacije javnih politika
6. Seminarske teme – priprema, donošenje i primjena javnih politika
7. Kolokvij
8. Seminarske teme – civilno društvo i javne politike
9. Seminarske teme – politike socijalne sigurnosti
10. Seminarske teme – zdravstvena i mirovinska politika
11. Seminarske teme – politika zapošljavanja
12. Kolokvij
13. Seminarske teme – stambena politika, politika urbanizacije
14. Seminarske teme – politike zaštite okoliša
15. Seminarske teme – koncept dobre vladavine