Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatska povijest: 1918.-1945.
Kratica predmeta POVP1-2 Šifra predmeta 111928
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Kevo
Akademski stupanj/naziv Doktor humanističkih znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mario.kevo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 685
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s ključnim događajima i procesima koji su obilježili hrvatsku povijest od kraja Prvog svjetskog rata do kraja Drugog svjetskog rata. Položaj hrvatskog naroda u Jugoslaviji i problematika hrvatskog nacionalnog identiteta bit će temelj razmatranja u sklopu kolegija. Jugoslavenski odbor, rad na ujedinjenju južnih Slavena, slom Monarhije i uspostava Kraljevstva SHS. Pitanje teritorijalnog razgraničenja, bezustavno razdoblje, jugoslavenstvo i velikosrpstvo, H(R)SS prerasta u vodeću hrvatsku političku opciju. Atentat u Narodnoj skupštini, kriza 1928. i diktatura kralja Aleksandra – integralno jugoslavenstvo kao režimska politička platforma. Otpori diktaturi – od pasivnosti HSS-a do ustaške vojno-terorističke borbe. Atentat u Marseillesu, slom diktature i doba Namjesništva. Politika V. Mačeka i HSS-a – pregovorima do rješenja hrvatskog pitanja i uspostave Banovine Hrvatske. Drugi svjetski rat – travanjski rat i uspostava Nezavisne Države Hrvatske – vladavina ustaškog pokreta, totalitarni karakter vlasti, progoni „nepoćudnih“, zločini protiv čovječnosti, odnosi s Italijom i Njemačkom. Partizanski pokret, uspostava Federalne Hrvatske, pobjeda partizanskog pokreta – smjena totalitarnih sustava.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske povijesti od kraja Prvog, pa do kraja Drugog svjetskog rata
2. Prepoznati temeljne procese koji su obilježili hrvatsku povijest navedenog razdoblja
3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa
4. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu
5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad
6. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje
7. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

Lj. Boban, Hrvatske granice od 1918. do 1993., Zagreb 1993., str. 1.-67.; Ž. Dugac, Kako biti čist i zdrav: Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj, Zagreb 2010., str. 1.-61.; H. Matković, Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Zagreb 2002, str. 53.-150., 228.-252.; H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: hrvatski pregled, Zagreb 1998., str. 15.-270.

Dopunska

V. Aralica, Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb 2009.; M. Jareb, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941., Zagreb 2006.; V. Majcen, Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (1926.-1960.), Zagreb 1995.; H. Matković, Na vrelima hrvatske povijesti, Zagreb 2006., str. 219.-476.; Z. Radelić, Hrvatska seljačka stranka 1941.-1950., Zagreb 1996.

NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 8. nastavni termin
2. kolokvij - 13. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, literature
2. Jugoslavenski odbor i napori na stvaranju zajedničke države
3. Nastanak Kraljevstva SHS
4. Bezustavno razdoblje
5. Najvažnija vanjsko-politička pitanja i gospodarska problematika
6. Politika Stjepana Radića i djelatnost H(R)SS-a do atentata u Narodnoj skupštini
7. Šestosiječanjska diktatura i Hrvatsko pitanje
8. KOLOKVIJ
9. Doba Namjesništva i novo vanjsko-političko usmjerenje Kraljevine Jugoslavije
10. Pokušaji rješavanja nacionalnog pitanja i uspostava Banovine Hrvatske
11. Zdravstvena problematika i socijalno prosvjećivanje u međuratnom razdoblju
12. Drugi svjetski rat, slom Jugoslavije i uspostava Nezavisne Države Hrvatske
13. KOLOKVIJ
14. Politički, gospodarski, kulturni i društveni život u NDH
15. Partizanski pokret i narodno-oslobodilačka borba
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada
2. Narodno vijeće Države SHS i „Prvoprosinački akt“
3. Razgraničenja i mirovni ugovori nakon završetka Prvog svjetskog rata
4. Spomenica Hrvatskog bloka
5. „Jadransko“ pitanje
6. Rezolucija Seljačko-demokratske koalicije (SDK) od 1. kolovoza 1928.
7. Ante Pavelić i Promemorija talijanskoj vladi
8. KOLOKVIJ
9. Ustaško-domobranski pokret
10. Sporazum Cvetković-Maček i Uredba o Banovini Hrvatskoj
11. Socijalno-zdravstveno prosvjećivanje: filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (1926.-1945.)
12. Rimski ugovori od 18. svibnja 1941. i granice NDH
13. KOLOKVIJ
14. Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
15. Hrvatska seljačka stranka za vrijeme Drugog svjetskog rata