Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1., 3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Gospodarska i društvena povijest
Kratica predmeta POVP6-9 Šifra predmeta 111962
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Namjera je odabranim temama i seminarima prikazati ekonomski razvoj određenih segmenata hrvatskog i svjetskog gospodarstva prateći teorijske postavke i njihovu praktičnu primjenu. Kolegij obuhvaća sljedeće odabrane sadržaje: povijest hrvatske ekonomske misli od početaka do 19. stoljeća, gospodarske i socijalne aspekte hrvatskih zemalja od srednjeg vijeka do 20. stoljeća, pravo, znanost i kompeticija kao osnove gospodarskog razvoja, radna etika zapada, industrijske revolucije i razvoj gospodarstva, povijest prijevoza i prijevoznih sredstava, povijest turizma.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz gospodarske i socijalne povijesti 2. Prepoznati temeljne procese svjetske i hrvatske povijesti 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina
Literatura
Obvezna

I.T. Berend, Ekonomska povijest Europe u dvadesetom stoljeću, Zagreb 2011., (odabrana poglavlja); R. Bićanić, Ekonomska podloga hrvatskog pitanja, Zagreb 2004., I. Horbec, Prema modernoj državi: uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća, 2018.; J. Kulischer, Opća ekonomska povijest II, Zagreb 1957., (odabrana poglavlja),  I Karaman, Industrijalizacija građanske Hrvatske (1800.-1941.), Zagreb, 1991. (odabrana poglavlja); I Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, Zagreb, 1972. (odabrana poglavlja). T. Raukar, Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva, Zagreb, 2003. V. Stipetić, Povijest hrvatske ekonomske misli, Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja); Povijest Hrvata. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata, druga knjiga (gl. ur. M. Valentić i L.,Čoralić, Zagreb, 2005. (odabrana poglavlja).

Dopunska

J. Adamček, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVII. stoljeća, Zagreb, 1980. (odabrana poglavlja); R. Bićanić, Kako živi narod, Zagreb 1996., Š. Đodan, Hrvatsko pitanje 1918. – 1990., Zagreb 1991., N. Ferguson, Uspon novca, Zagreb 2009.;  J.K. Galbraith, Veliki slom 1929., Zagreb 2010.; J.K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Zagreb 1981.; J.K. Galbraith, Novac, Zagreb 1975.; J. Horvat, Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj, Zagreb 1994.; I. Karaman, Industrijalizacija Hrvatske (1800. – 1941.), Zagreb 1991.; I. Karaman, Privredni život banske Hrvatske od 1700. do 1850., Zagreb, 1989.; I. Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u XIX. stoljeću, Zagreb 1972.; I. Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije, Zagreb 2000.; M. Kolar Dimitrijević, Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931., Zagreb 1973.; Z. Kulundžić, Politika i korupcija u kraljevskoj Jugoslaviji, Zagreb 1968.; J. Lakatoš, Industrija Dalmacije, Zagreb 1923.; J. Lakatoš, Industrija Hrvatske i Slavonije, Zagreb 1924.; M. Mirković, Uvod u ekonomiku FNRJ, Zagreb 1959.; I. Pederin, Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.), Dubrovnik 1990. (odabrana poglavlja); Z. Šimončić Bobetko, Industrija Hrvatske 1918. – 1941., Zagreb 2004.;  Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća (ur. Mirjana Gross), Zagreb 1981. (odabrana poglavlja)

NAPOMENA: Popis preporučene literature nije konačan i proširit će se novim naslovima u dogovoru s polaznicima kolegija, sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljena i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarsko izlaganje 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Ekonomije i društva europskoga kasnosrednjovjekovlja
3. Izvori za gospodarsku povijest hrvatskih zemalja u srednjem i ranom novom vijeku
4. Društveno i gospodarsko obzorje ranonovovjekovne Europe i Svijeta
5. Ekonomske doktrine i ranomoderne državne strukture
6. Društvena kretanja i gospodarske politike hrvatskog ranonovovjekovlja
7. Ususret industrijalizaciji i građanskome društvu
8. Kolokvij
9. Temelji europske gospodarske supremacije
10. Industrijske revolucije i društvene mijene
11. Od obrta do tvornice - Siemens-studija slučaja
12. Postanak potrošačkog društva
13. Utjecaj prometne povezanosti na razvoj gospodarstva
14. Počeci svjetskog i hrvatskog turizma
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar. Teme i literatura.
2. Priprema i izrada seminarskog rada.
3. Priprema i izrada seminarskog rada.
4. Priprema i izrada seminarskog rada.
5. Gospodarske i društvene odredbe u srednjovjekovnim i novovjekovnim gradskim statutima
6. Društveni odnosi i gospodarske odredbe u urbarima i zapisnicima magistrata gradova
7. Ususret suvremenom dobu-gospodarska društva i izložbe
8. Kolokvij
9. Ekonomska geografija svijeta
10. Ekonomska geografija Hrvatske
11. Razvoj hrvatskog gospodarstva
12. Kako nastaju velike gospodarske krize - Crni četvrtak 24. 10. 1929.
13. Korupcija i vlast
14. Povijest turizma u Hrvatskoj
15. Kolokvij