Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Europska modernizacija: komparativna analiza
Kratica predmeta SOCP6-2 Šifra predmeta 164203
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miriam Mary Brgles
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail miriam.brgles@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Žagmešter
Akademski stupanj/naziv magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail marija.zagmester@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Modernizacija, postmoderna, globalizacija, višestruki moderniteti. Individuaizacija, subjektivizacija i sekularizacija. Modernizacija hrvatskog društva. Suvremena pitanja braka i obitelji. Politizacija i institucionalizacija djece. Radne vrijednosti u potrošačkom društvu. Civilno društvo i socijalni kapital. Povjerenje i politička kultura. Vrijednosti u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati procese modernizacije, te razvoj različitih teorija o modernizaciji u europskom kontekstu. Obrazložiti utjecaj pojedinih procesa (sekularizacija, individualizacija) unutar širih modernizacijskih procesa. Usporediti i analizirati različite teorijske perspektive o modernizaciji, te primijeniti određenu teoriju u postavljenom istraživačkom pitanju. Samostalno koristiti bazu podataka EVS-a na odabrana istraživačka pitanja, samostalno se koristiti potrebnom i relevantnom literaturom i izraditi istraživački izvještaj u formi manjeg znanstvenog rada.
Literatura
Obvezna

Rogić, I. (2000). Tehnika i samostalnost. Okvir za sliku treće hrvatske modernizacije. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada.

Baloban J., Nikodem K., Zrinščak, S. (ur.) (2014). Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza. Zagreb. Kršćanska sadašnjost-Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Baloban J., Črpić G., Ježovita J. (ur.) (2019). Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. prema European Values Study. Zagreb. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Hrvatsko katoličko sveučilište-Kršćanska sadašnjost.

Beck, U. (2001). Pronalaženje političkoga. Prilog teoriji refleksivne modernizacije. Zagreb. Jesenski i Turk

Fetscher, I. (1989). Uvjeti preživljavanja čovječanstva : je li još moguće spasiti napredak? Zagreb. Globus.

Županov, J. (2002). Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma: odabrane rasprave i eseji. Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada.

 

 

 

Dopunska

Ester, P., Halman, L., de Moor, R. (1994). The Individualizing Society. Value Change in Europe and North America. Tilburg, University Press.

 Arts, W., Hagenaars, J., Halman, L. (ur.) (2003). The Cultural Diversity of European Unity. Findings, Explanations and Reflections from the European Value Study. Leiden, Brill.

 Arts, W., Halman, L. (2004). European Values at the Turn of the Millennium. Leiden, Brill.

 Halman, L., Luijkx, R., van Zundert, M. (2005). Atlas of European Values. Leiden, Brill.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
  3. Uredno izvršene obveze na vježbama: izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.      
Način polaganja ispita

1. kolokvij – maksimalno 25 bodova; 2. kolokvij – maksimalno 25 bodova; rad na vježbama– maksimalno 20 bodova (najmanje 8 stranica); završni ispit 30 bodova maksimalno (15 minimalno). 

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

Način ocjenjivanja

Način ocjenjivanja: 1. kolokvij – maksimalno 25 bodova; 2. kolokvij – maksimalno 25 bodova; rad na vježbama– maksimalno 20 bodova (najmanje 8 stranica); završni ispit 30 bodova maksimalno (15 minimalno). 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Rad na vježbama 0.7 20
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7 tjedan nastave; 2. kolokvij: 15 tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje- uvod u modernizaciju i pitanje sociologije u suvremenom svijetu.
2. Modernizacija – suvremeni teorijski pristupi. Dinamička priroda moderniteta – A. Giddens. Modernizacija – U. Beck. «Tekući» modernitet – Z. Bauman.
3. Postmoderna – raskid ili nastavak moderniteta?. Osnovne karakteristike postmoderne – D. Harvey. Pastiš i «nova plošnost» - F. Jameson. Proizvodnja i uloga znanja – J-F.Lyotard. Simulacija, simulakrum – J. Baudrillard.
4. Globalizacija i višestruki moderniteti. Osnovni teorijski pristupi globalizaciji. Proširenje Europske unije i pitanje globalizacije. Višestruki moderniteti – Sh. Eisenstadt. Komparativna analiza europske i drugih modernizacija.
5. Individualizacija i subjektivizacija – prema ekonomiji želja. Analiza suvremenih teorijskih pristupa. Kako su društveni položaj i društvene uloge zamijenili višestruki identiteti. Emocionalna ekonomija i autoritet želja.
6. Sekularizacija kao ključni proces europske modernizacije? Analiza osnovnih postavki sekularizacijskih teorija i važnijih kritičkih pristupa. Repozicioniranje religije u neoliberalnom dobu. Komparativna analiza religijskog stanja u Hrvatskoj, Europi i u svijetu.
7. Prvi kolokvij - pitanja obuhvaćaju sadržaj predavanja u prvih šest tjedana. Rasprava i pismena, kvalitativna evaluacija rada u prvih šest tjedana.
8. Modernizacija hrvatskog društva. Analiza osnovnih teorijskih pristupa modernizaciji hrvatskog društva – I.Rogić, J. Županov, I. Cifrić, R. Kalanj, V. Katunarić. Suvremeno hrvatsko društvo između retradicionalizacije i (post)modernizacije. Modernizacijski utjecaji članstva u EU.
9. Rad i potrošnja – radne vrijednosti u potrošačkom društvu. Pitanje o(p)stanka radnih vrijednosti u potrošačkom društvu. Razvoj potrošačkog društva. Pitanje i budućnost rada. Analiza teorija o «novim ljudima» - J. Rifkin. «Diznilizacija» društva – A. Bryman.
10. Suvremena pitanja braka i obitelji. Razvoj obitelji «dvostrukog hranitelja» i narušavanje tradicionalnog oblika obitelji. Demokratizacija obitelji i individualizacija obiteljskih odnosa – U. Beck. Upitnost društvenih funkcija braka i obitelji. «Čista veza» - A. Giddens. «Tekuća ljubav» - Z. Bauman.
11. Pitanje djece u suvremenoj Europi. Upitnost društvenih funkcija djece. Politizacija i institucionalizacija djece. Analiza teorija o «generacijskim razlikama». Analiza kulturalnog, socio-strukturalnog, demografskog i opće socijalizacijskog pristupa. Metafora «djetinjstva» i budućnost djece.
12. Civilno društvo i socijalni kapital. Analiza suvremenih pristupa razvoja civilnog društva. Teorije socijalnog kapitala – kritički pristupi.
13. Povjerenje i politička kultura. Razvoj političke kulture. Teorije o povjerenju – N.Luhmann, A.Giddens, F.Fukuyama, P.Sztompka, R. Hardin. Važnost povjerenja za demokraciju. Negativna naslijeđa bivših komunističkih sustava. Sučeljavanje sigurnosti i slobode. Budućnost slobode?
14. Vrijednosti u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza. Usporedba različitih sustava vrijednosti u Hrvatskoj i u Europi. Analiza sličnosti i razlika.
15. Drugi kolokvij – pitanja obuhvaćaju sadržaj predavanja u drugih sedam tjedana. Pismena, kvalitativna evaluacija rada na kolegiju i zaključna rasprava.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s EVS upitnikom.
2. Upoznavanje s EVS upitnikom.
3. Upoznavanje s EVS upitnikom.
4. Upoznavanje s bazom podataka EVS – 2008.
5. Usporedba upitnika i baze, pretraga osnovnih pitanja i varijabli.
6. Obrada osnovnih religijskih pitanja po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Tabličnih prikazi rezultata na razini distribucije frekvencija.
7. Rasprava i pismena, kvalitativna evaluacija rada u prvih šest tjedana.
8. Obrada osnovnih pitanja modernizacije, samo za Hrvatsku, u EVS 2008. Tabličnih prikazi rezultata na razini distribucije frekvencija.
9. Obrada osnovnih pitanja koja obuhvaćaju teme rada i radnih vrijednosti po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Tabličnih prikazi rezultata na razini distribucije frekvencija.
10. Obrada osnovnih pitanja koja obuhvaćaju teme braka i obitelji po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Tabličnih prikazi rezultata na razini distribucije frekvencija. Kodiranje i rekodiranje varijabli. Obrada pojedinih pitanja s obzirom na osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika.
11. Obrada pitanja koja obuhvaćaju temu djece, te odnosa roditelja i djece po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Obrada pojedinih pitanja s obzirom na osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika. Tabličnih prikazi rezultata na razini t-testa, hi-kvadrat testa i analize varijance.
12. Obrada pitanja koja obuhvaćaju teme civilnog društva i socijalnog kapitala po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Obrada pojedinih pitanja s obzirom na osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika. Tabličnih prikazi rezultata na razini t-testa, hi-kvadrat testa i analize varijance.
13. Obrada pitanja koja obuhvaćaju teme političke kulture, političkih poredaka i povjerenja po svim zemljama uključenim u EVS 2008. Obrada pojedinih pitanja s obzirom na osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika. Tabličnih prikazi rezultata na razini t-testa, hi-kvadrat testa i analize varijance.
14. Zaključna rasprava, vježba i dogovor o izradi seminarskog rada na temelju usvojenih teorija i obrade EVS podataka.
15. Pismena, kvalitativna evaluacija rada na kolegiju i zaključna rasprava.