Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Društvo i korupcija
Kratica predmeta SOCD141 Šifra predmeta 139197
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Karla Žagi
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail karla.zagi@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Dosegnuti razinu znanja i spoznaje osjetljivosti za prisutnost korupcije u konkretnoj društvenoj stvarnosti te prepoznavanje društvenih odnosa koji omogućuju, sadrže i potiču korupciju

 

Sadržaj predmeta:

Korupcija kao oblik društvene devijantnosti. Uvodni i uokvirujući pojmovi: norme, vrijednosti, socijalizacija, socijalna kontrola, moć, vlast, nasilje. Doprinos drugih znanosti i znanstvenih disciplina razumijevanju i objašnjavanju korupcije. Primjena klasičnih socioloških teorija za razumijevanje i objašnjenje korupcije. Povijest korupcije kao društvene pojave. Korupcija i razine društvenosti. Primjeri korupcije u hrvatskom društvu. Specifičnosti društva sa značajnim udjelom korupcije. Institucionalizacija korupcije. Korupcija kao siguran put nekog društva prema gubitku ekonomske, kulturne i političke samostalnosti. Društveni odgovori na izazov korupcije: formalna socijalna kontrola – institucionalni odgovor i sankcije, neformalna socijalna kontrola korupcije. Socijalna odgovornost (pravednost, solidarnost, uvažavanje osobe). Izgradnja poticajnog socijalnog ambijenata kao najobuhvatnije prevencija korupcije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razviti senzibilitet kod studentica i studenta za problem korupcije. Prepoznati i razumjeti društvene uzroke korupcije. Prepoznati posljedice korupcije u politici, kulturi, ekonomiji. Upoznavanje s pravnim sustavom Republike Hrvatske i načinima suzbijanja i borbe protiv korupcije. Objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi. Napisati jasan i koherentan stručni rad u kojemu se argumentirano dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom pitanju ili problemu. Prezentirati svoj rad pred stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije.
Literatura
Obvezna

Derenčinović, D., (2001)., Mit(o) korupciji. Zagreb: NOCCI. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Gray, C. W. (2004) Anticorruption in transition 2: corruption in enterprise-state interactions in Europe and Central Asia: 1999-2002, The World Bank, Washington, D.C.; Klitgaard, R. E. (2000) Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention, Oakland Institute for contemporary studies, Washington, D.C.; Ofosu-Amah, Paatii, W. (1999) Combating corruption: a comparative review of selected legal aspects of state practice and major international initiatives, The World Bank, Washington, D.C.; Leburić, A., Matić, R., Quien, M. (2010) Mito i korupcija u hrvatskom društvu, Split: Redak, Biblioteka Istraživačke studije, knjiga br. 11; Matić, R., (2003). Društvena promocija bezakonja: uvod u sociologiju devijantnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Matić, R., Dremel, A., (2009) Hrvatsko društvo i začarani krug kriminala. Revija za sociologiju, Vol. 39, No 3, 145 – 160

Gorjanski, D., Gajski, L., Škaričić, N., Sladoljev, S., Marušić, M., (2010)., Korupcija u hrvatskom zdravstvu. Osijek: Zaklada slagalica; Bergoglio, J. M., (2015). Zagreb: Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured; Europska antikorupcijska konferencija, Brijuni, 26.- 28. svibnja 2006.: sažetak konferencije i izvješće o akcijskim ciljevima (2006). Zagreb: Transparency International

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na 70 % nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % ukupne ocijene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na kolokvijima i individualnom pisanom seminarskom radu i izlaganju

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – izrada individualnog pisanog seminarskog rada i izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

2) Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

  1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
  2. a) seminarske obveze – 30 %
  3. b) kolokviji – 40 %

 

  1. Završni ispit – 30 % ocjene

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,90 %

dobar (3) – 65 do 79,90 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,90 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Kolokvij-međuispit 0.75 20
Kolokvij-međuispit 0.75 20
Seminarski rad 1.15 30
Ukupno tijekom nastave 3.85 70
Završni ispit 1.15 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan predavanja
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
2. Osnovni pojmovi.
3. Povijest korupcije.
4. Teološko-filozofski pogled na mito i korupciju.
5. Etika vrline i korupcija.
6. Poslovna etika i korupcija.
7. Kolokvij.
8. Mito i korupcija iz kros-kulturalne perspektive.
9. Korupcija i društveno - ekonomski razvoj.
10. Borba protiv korupcije u svijetu.
11. Korupcija i borba protiv korupcije u Hrvatskoj.
12. Gost predavač – stručnjak.
13. Terenska nastava.
14. Kolokvij.
15. Sinteza tema, refleksija seminara i upute za završni ispit.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar, izbor tema seminara i način rada.
2. Korupcija u politici.
3. Korupcija u razvijenim zemljama.
4. Korupcija u bivšim komunističkim zemljama.
5. Tržište i korupcija.
6. Korupcija u zdravstvu.
7. Kolokvij.
8. Korupcija u obrazovanju.
9. Korupcija u kulturij.
10. Političke posljedice korupcije.
11. Ekonomske posljedice korupcije.
12. Percepcija korupcije u Hrvatskoj
13. Borba protiv korupcije u Hrvatskoj.
14. Kolokvij.
15. Evaluacija seminarske nastave.