Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta SOCD136 Šifra predmeta 157479
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Definiranje teme istraživanja u odabranom području sociologije. Odabir teorijskog okvira i/ili istraživačke metode primjerene za postavljeni predmet istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Vrednovanje i primjena relevantne literature za odabranu temu. Primjena usvojenih znanja iz socioloških teorija na predmet istraživanja. Vještine samostalnog kreiranja i osmišljavanja istraživanja.
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskog rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Ispunjenje preuzetih obveza i odobrenje teme Stručnog vijeća Odjela za sociologiju.

Način polaganja ispita

Ne polaže se.

Način ocjenjivanja

Ne ocjenjuje se.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani samostalni rad i redovite konzultacije s mentorom/komentorom 3 100
Ukupno bodova tijekom nastave 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE