Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta SOCD144 Šifra predmeta 157480
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 18
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 105
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Teorijska razrada teme, realizacija istraživanja u odabranom području sociologije, analiza rezultata i pisanje diplomskog rada.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Vještine primjene usvojenih znanja iz socioloških teorija na nove izazove i fenomene u društvu. Vještine samostalnog kreiranja i vođenja istraživačkog procesa. Prepoznavanje društvenih procesa, društvena korisnost rezultata empirijskih istraživanja te njihove moguće društvene posljedice.
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskog rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani rad 14 78
Ukupno tijekom nastave 14 78
Završni ispit 4 22
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 18 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE