Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Demografija
Kratica predmeta SOCP2-9 Šifra predmeta 197147
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roko Mišetić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail roko.misetic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 691
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj/naziv Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 647
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Stjecanje znanja o predmetu i metodama demografskih istraživanja te metodama i tehnikama prikupljanja podataka o stanovništvu. Usvajanje znanja o čimbenicima i sastavnicama demografskog razvoja i njegovoj ulozi u napretku društva.

Sadržaj predmeta:

Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja. Izvori podataka o stanovništvu. Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije. Dinamične i strukturne odrednice i sastavnice kretanja stanovništva. Prirodna osnova i društvena sredina kao odrednice razvoja stanovništva. Projekcije stanovništva svijeta. Populacijska i obiteljska politika. Demografska transformacija Hrvatske.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne demografske pojmove. Izdvojiti glavne značajke osnovnih teorija razvoja stanovništva. Koristiti različite izvore podataka o stanovništvu. Prepoznati osnovne vrste projekcija stanovništva i populacijskih politika. Opisati tijek razvoja demografske transformacije Hrvatske. Samostalno izračunati pokazatelje kretanja stanovništva, biološkog, kulturno-antropološkog i društveno-ekonomskog sastava stanovništva.
Literatura
Obvezna

Wertheimer-Baletić, A., (1999). Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate. (odabrana poglavlja); Nejašmić, I., (2005). Demogeografija – stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb: Školska knjiga.  (odabrana poglavlja)

Dopunska

Živić, D.,  Pokos, N. i Mišetić, A., ur. (2005). Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Biblioteka Zbornici. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Relevantni članci objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima: Acta Geographica Croatica, Društvena istraživanja, Geoadria, Hrvatski geografski glasnik, Migracijske i etničke teme, Sociologoja i prostor (Sociologija sela), Revija za sociologiju, Revija za soicijalnu politiku.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na domaćim zadaćama i kolokvijima
Način polaganja ispita

1)  Nastavne aktivnosti  – izrada domaćih zadaća; 1. kolokvij (pismeni), 2. kolokvij (pismeni), 3. kolokvij (pismeni) i 4. kolokvij (pismeni)

2)  Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) domaće zadaće – max. 10 bodova (5 domaćih zadaća po max. 2 boda);

2) 1. kolokvij – max. 15 bodova (12 pitanja – 6 pitanja po 2 boda i 6 pitanja po 0,5 bodova);

3) 2. kolokvij – max. 15 bodova (12 pitanja – 6 pitanja po 2 boda i 6 pitanja po 0,5 bodova);

4) 3. kolokvij – max. 15 bodova (12 pitanja – 6 pitanja po 2 boda i 6 pitanja po 0,5 bodova);

5) 4. kolokvij – max. 15 bodova (12 pitanja – 6 pitanja po 2 boda i 6 pitanja po 0,5 bodova);

 

b) Završni ispit – 30% ocjene

6) završni ispit – max. 30 bodova (5 zadataka po max. 6 bodova – za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.42 15
Kolokvij-međuispit 0.42 15
Kolokvij-međuispit 0.42 15
Kolokvij-međuispit 0.42 15
Domaća zadaća 0.28 10
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 4. tjedan nastave; 2. kolokvij: 7. tjedan nastave; 3. kolokvij: 11. tjedan nastave; 4. kolokvij: 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja.
3. Razvoj svjetskog stanovništva. Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije.
4. Kolokvij. Izvori podataka o stanovništvu.
5. Biološki sastav stanovništva.
6. Biološki sastav stanovništva.
7. Kolokvij. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva. (Natalitet. Fertilitet.)
8. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (Mortalitet. Morbiditet).
9. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (Migracije 1).
10. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (Migracije 2).
11. Kolokvij. Društveno-gospodarski sastav stanovništva.
12. Brak, obitelj, kućanstvo.
13. Urbanizacija i stanovništvo.
14. Projekcije i prognoze budućeg kretanja stanovništva. Populacijska i obiteljska politika.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe.
2. Analitički pokazatelji u demografiji.
3. Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva.
4. Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva.
5. Pokazatelji biološkog sastava stanovništva.
6. Pokazatelji biološkog sastava stanovništva.
7. Načini prikazivanja biološkog sastava stanovništva.
8. Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva.
9. Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva.
10. Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva.
11. Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva.
12. Pokazatelji i načini prikazivanja društveno-gospodarskog sastava stanovništva.
13. Pokazatelji i načini prikazivanja društveno-gospodarskog sastava stanovništva.
14. Pokazatelji i načini prikazivanja društveno-gospodarskog sastava stanovništva.
15. Završne vježbe - priprema za ispit.