Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Anketno istraživanje
Kratica predmeta SOCD115 Šifra predmeta 101875
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj/naziv Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj/naziv Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Osposobiti studente za samostalnu konceptualizaciju, operacionalizaciju i realizaciju anketnog istraživanja. Osposobiti studente za kritičku čitanje i prosudbu znanstvenih radova u kojima se prezentiraju rezultati anketnog istraživanja ili u kojem se koriste drugi mjerni instrumenti (skale i indeksi).

 Sadržaj predmeta:

Naglasak se na kolegiju stavlja na praktičnu provedbu anketnog istraživanja. Studenti će sudjelovati u provedbi anketnog istraživanja u realnim okolnostima. Uz praktični dio studenti će učiti i teorijsko gradivo te će isto povezivati s iskustvom iz prakse. Od teorijskog djela gradiva kolegij sadrži sljedeće cjeline: Tehnike anketnog istraživanja. Istraživački nacrti pogodni zab anketno istraživanje. Osmišljavanje plana uzorka i uzorkovanje. Konstrukcija anketnih pitanja. Konstrukcija anketnog upitnika. Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata (skale i indeksi). Suvremene tehnike anketnog istraživanja (online ankete) i problematiziranje njihova korištenja. Realizacija istraživanja. Obrada podataka u programskom paketu SPSS.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Upoznavanje s značajkama anketne metode i mogućnostima njene primjene u praksi. 2. Upoznavanje s elementima plana uzorka i problemima s kojima se istraživač susreće prilikom uzorkovanja i realizacije istraživanja u praksi. 3. Upoznavanje s konstrukcijom i evaluacijom mjernih instrumenata (skala i indeksa) i stjecanje sposobnosti za kritičku analizu radova u kojima su korištene skale i indeksi. 4. Stjecanje mogućnosti samostalne izrade instrumenta za anketno istraživanje uključujući fazu konceptualizacije, operacionalizacije i realizacije istraživanja. 5. Upoznavanje sa suvremenim pristupima u anketnom istraživanju i steći sposobnost kritičkog osvrta na rezultate dobive takvim istraživačkim pristupima. 6. Upoznavanjem s provedbom anketnih istraživanja u realnim životnim okolnostima. 7. Stjecanje znanja potrebnog za statističku analizu podataka prikupljenih anketnim istraživanjem te za prezentaciju istih.
Literatura
Obvezna

Henry, Gary T (1990). Practical sampling. London: Sage;

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap;

Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

 
 
 
Dopunska

Sapsford, R. (2007). Survey Research. London: Sage.

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave);

2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave.

 
 
 
Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti;

2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti).

 
 
 
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:
1. Nastavne aktivnosti – 70%:
a) 1. kolokvij – 30%
b) Aktivno sudjelovanje u provedbi anketnog istraživanja i prezentacija aktivnosti – 40%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Kolokvij-međuispit 0.54 30
Istraživanje 0.72 40
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija Kolokvij 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Metoda anketa.
2. Nacrti istraživanja prikladni za anketno istraživanje.
3. Plan uzorka – I. dio
4. Plan uzorka – II. dio
5. Plan uzorka – III. dio
6. Konstrukcija anketnih pitanja.
7. Konstrukcija anketnog upitnika.
8. Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata (skala i indeksa).
9. Kombiniranje metode ankete s drugim istraživačkim metodama.
10. Realizacija terenske i telefonske ankete.
11. Realizacija online ankete.
12. Obrada podataka anketnog istraživanja.
13. Prezentacija podataka anketnog istraživanja.
14. Kolokvij.
15. Ponavljanje gradiva prije završnog ispita.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
2. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
3. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
4. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
5. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
6. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
7. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
8. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
9. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
10. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
11. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
12. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
13. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
14. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.
15. Sudjelovanje u anketnom istraživanju.