Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Anketno istraživanje
Kratica predmeta SOCD115 Šifra predmeta 101875
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj/naziv Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj/naziv Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Osposobiti studente za samostalnu konceptualizaciju, operacionalizaciju i realizaciju anketnog istraživanja. Osposobiti studente za kritičku čitanje i prosudbu znanstvenih radova u kojima se prezentiraju rezultati anketnog istraživanja ili u kojem se koriste drugi mjerni instrumenti (skale i indeksi).

 Sadržaj predmeta:

Naglasak se na kolegiju stavlja na praktičnu provedbu anketnog istraživanja. Studenti će sudjelovati u provedbi anketnog istraživanja u realnim okolnostima. Uz praktični dio studenti će učiti i teorijsko gradivo te će isto povezivati s iskustvom iz prakse. Od teorijskog djela gradiva kolegij sadrži sljedeće cjeline: Tehnike anketnog istraživanja. Istraživački nacrti pogodni zab anketno istraživanje. Osmišljavanje plana uzorka i uzorkovanje. Konstrukcija anketnih pitanja. Konstrukcija anketnog upitnika. Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata (skale i indeksi). Suvremene tehnike anketnog istraživanja (online ankete) i problematiziranje njihova korištenja. Realizacija istraživanja. Obrada podataka u programskom paketu SPSS.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Upoznavanje s značajkama anketne metode i mogućnostima njene primjene u praksi. 2. Upoznavanje s elementima plana uzorka i problemima s kojima se istraživač susreće prilikom uzorkovanja i realizacije istraživanja u praksi. 3. Upoznavanje s konstrukcijom i evaluacijom mjernih instrumenata (skala i indeksa) i stjecanje sposobnosti za kritičku analizu radova u kojima su korištene skale i indeksi. 4. Stjecanje mogućnosti samostalne izrade instrumenta za anketno istraživanje uključujući fazu konceptualizacije, operacionalizacije i realizacije istraživanja. 5. Upoznavanje sa suvremenim pristupima u anketnom istraživanju i steći sposobnost kritičkog osvrta na rezultate dobive takvim istraživačkim pristupima. 6. Upoznavanjem s provedbom anketnih istraživanja u realnim životnim okolnostima. 7. Stjecanje znanja potrebnog za statističku analizu podataka prikupljenih anketnim istraživanjem te za prezentaciju istih.
Literatura
Obvezna

Henry, Gary T (1990). Practical sampling. London: Sage;

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap;

Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

 
 
 
Dopunska

Sapsford, R. (2007). Survey Research. London: Sage.

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave);

2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave.

 
 
 
Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti;

2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti).

 
 
 
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:
1. Nastavne aktivnosti – 70%:
a) 1. kolokvij – 30%
b) Aktivno sudjelovanje u provedbi anketnog istraživanja i prezentacija aktivnosti – 40%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)