Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Represija i humanost u hrvatskoj i svjetskoj povijesti 1850.-1950.
Kratica predmeta IZBD191 Šifra predmeta 218337
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Kevo
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mario.kevo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 685
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s represivnim sustavom za internaciju (logori, zatvori…), te istodobno i s cjelokupnom terminološkom problematikom u vezi spomenute problematike s naglaskom na razdoblje prve polovice 20. stoljeća, osobito Drugog svjetskog rata. Istodobno, prikazati i razvoj humanitarnog rada u korist potrebitih, odnosno osnivanje i djelovanje međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i s temeljnim dokumentima iz kojih proizlazi njihova aktivnost u ratnim okolnostima (druga polovica 19. i prva polovica 20. stoljeća).

Prikazati povijest „bodljikave žice“, odnosno jedan od bitnih elemenata represivnih sustava 19. i 20. stoljeća, što se osobito odnosi na razdoblje velikih ratnih sukoba prve polovice 20. stoljeća. Istodobno prikazati i terminološku problematiku u vezi spomenute problematike s naglaskom na razdoblje prve polovice 20. stoljeća (osobito Drugog svjetskog rata). Usporedo s navedenim, prikazati kratku povijest humanitarne organizacije koja od druge polovice 19. stoljeća skrbi za potrebite u ratnim okolnostima, odnosno kratku povijest međunarodnog Pokreta Crvenog križa, Međunarodnog odbora Crvenog križa i Međunarodnog Crvenog križa, temeljna načela rada kao i proces kodifikacije temeljnih dokumenata iz kojih proizlazi rad spomenutih organizacija (Ženevske i Haaške konvencije).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati specifičnim historiografskim pojmovima iz hrvatske i svjetske povijesti prve polovice 20. stoljeća; 2. Razložiti hijerarhiju povijesnih čimbenika i razjasniti kauzalnost povijesnih procesa; 3. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu; 4. Održati jasno i strukturirano složeno usmeno izlaganje; 5. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi; 6. Pridržavati se etičkih načela u radu; 7. Preuzimati društveno-odgovorno ponašanje.
Literatura
Obvezna

C. S. Capogreco, Mussolinijevi logori, Internacija civila u fašističkoj Italiji (1940.-1943.), Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006. (odabrana poglavlja); V. Herman Kaurić-M. Kevo, „Ženevske i Haaške konvencije u teoriji i praksi“, 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, Zagreb, 2018., 351.-360.; Z. Židovec, Hrvatski Crveni križ: 125 godina u službi humanosti: „povijesni pregled“, Zagreb 2003.; J. H. Dunant, A Memory of Solferino, Geneva 1986.; Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća, ur. I. Majnarić, M. Kevo, T. Anić, Zagreb 2016. (odabrani dijelovi); O. Razac, Politička povijest bodljikave žice, Prerija, lov, logor, Zagreb, 2009.

Dopunska

C. Favez, The Red Cross and the Holocaust, Cambridge University Press, 1999.; I. Jelić, Povijest Crvenog križa u Županji, Županja, 1978.; NDH: Ministarstvo vanjskih poslova, Međunarodni ugovori 1941.-1943., Zagreb bez god. izd.; S. Sršan i M. Đukić, Povijest Crvenog križa u Osijeku, Osijek 2003.; O. Razac, Politička povijest bodljikave žice, Prerija, lov, logor, Zagreb, 2009.; Sto godina Crvenog križa u Slavonskoj Požegi, Požega 1988.; Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata iz 1949. i dopunski protokoli, Zagreb 1999.; E. Gitman, Kad hrabrost prevlada. Spašavanje i preživljavanje Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb, 2012.

 

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i održano seminarsko izlaganje;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – aktivnost na nastavi; seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

                    a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

    1. aktivnost na nastavi – 10 %
    2. seminarske obveze – 10 %
    3. kolokvij – 25 %
    4. kolokvij – 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          b) Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

                   usmeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Aktivnost na nastavi 0.48 10
Seminarski rad 0.48 10
Kolokvij-međuispit 1.2 25
Kolokvij-međuispit 1.2 25
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 6. nastavni termin;
2. kolokvij - 12. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, literature
2. Kratka povijest bodljikave žice
3. Jean Henry Dunant (1828.-1910.)
4. Osnivanje Međunarodnog odbora Crvenog križa i temeljna načela rada
5. Kodifikacija međunarodnog ratnog prava
6. Kolokvij
7. Počeci organizacije Crvenog križa na prostoru hrvatskih zemalja
8. Međunarodni odbor Crvenog križa i međunarodni Pokret Crvenog križa do Drugog svjetskog rata
9. Represivni sustavi (I. dio)
10. Represivni sustavi (II. dio)
11. Represivni sustavi (III. dio)
12. Kolokvij
13. Međunarodni odbor Crvenog križa i rat
14. Hrvatski Crveni križ za vrijeme Drugog svjetskog rata
15. Zaključna razmatranja
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada
2. Evolucija bodljikave žice – Prerija, lov, logor…
3. Kratka povjesnica organizacije Crvenog križa – Požega 4. Haške konvencije
4. Haške konvencije
5. Ženevske konvencije
6. Kolokvij
7. Kratka povjesnica organizacije Crvenog križa – Županja, Osijek
8. (ne)humanost na djelu – Prvi svjetski rat
9. Život u logorima i zaštita interniraca
10. Talijanski logori za internaciju Slavena
11. Logori, zatvori i prisilni rad na području Nezavisne Države Hrvatske
12. Kolokvij
13. Humanost na djelu (I. dio)
14. Humanost na djelu (II. dio)
15. Zaključni seminar