Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1. - 3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Jozefinizam - habsburški oblik prosvjetiteljstva
Kratica predmeta IZBP-137 Šifra predmeta 177693
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vlado Mikšić
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Jozefinizam, kao oblik austrijskog , katoličkog prosvjetiteljstva neophodan je za razumijevanje povijesti hrvatskih zemalja u 18. stoljeću. Predmet ima za cilj približiti pojam prosvjetiteljstva i njegovo ostvarivanje unutar Habsburške monarhije gdje tijekom 18. stoljeća pripadaju i hrvatske zemlje. U provođenju prosvjetiteljskih ideja na apsolutistički način istaknuli su se vladari carica i kraljica Marija Terezija, veliki vojvoda Toskane Leopold i car Josip II. po kome je cijelila epoha  dobio ime jozefinizam.  Razumijevanje  jozefinizam kao državnog, društveno- vjerskog  proces neophodno je za shvaćanje moderne države u kasnijim stoljećima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Objasniti temeljne pojmove i procese 18. stoljeća u Habsburškoj Monarhiji sa naglaskom na konac 18. stoljeća. 2. Razumijeti najvažnijih političkih, vojnih, vjerskih i društvenih procesa unutar Habsburške Monarhije tijekom 18. stoljeća. Postavljanje povijesnog okvira. 3. Upoznati se sa glavnim jozefinističkim reformama. 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu. 5. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi. 6. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

E. Zöllner, T. Schüssel, Povijest Austrije, Zagreb 1997, 200-219; M. Krulac, “Razdoblje baroka i prosvjetiteljstva”, Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, Barok i prosvjetiteljstvo (XVII- XVIII.), ur. I. Golub, 18- 28; M. Valentić, “Geografska i demografska slika Hrvatske u XVII. i XVIII. stoljeću”, Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, Barok i prosvjetiteljstvo (XVII- XVIII.), ur. Ivan Golub, 29-42; J. Buturac, “Crkveno pravo za jozefinizma u habsburškim zemljama”, Katolički list, 92 (1941), 11-14; A. Cuvaj, Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije, Zagreb 1910 (odabrana poglavlja), E. F. Hoško, Josip Pavišević, svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju, Zagreb 2003; D. Kniewald, “Dokinuće zagrebačkog obreda”, Katolički list, 91 (1940) 29, 342-344; F. E. Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Zagreb 2007; J. Kolarić, “Prosvjetiteljstvo i jozefinizam u zagrebačkoj biskupiji”, Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića, Zagreb 1995, 309-316.

Dopunska

F. Mass, Der Frühjosephinismus, Wien 1969; Der Josephinismus, 1-5, Fontes rerum Austriacarum, Wien 1951-1961; W. Schneiders, Das Zeitalter der Aufklärung, München 2001; P. M., Judson, The Habsburg Empire, A New History, Harvard 2016, 13-123; A. Ch. Kors, ed. Ensyclopedia of the Enlightenment, Oxford 2002.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 50% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij ( pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

 Način stjecanja ocjene:

Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • seminarski rad – 30%
  • kolokviji – 50%
  • aktivnost na nastavi – 20%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.7 30
Aktivnost na nastavi 0.4 20
Kolokvij-međuispit 1.1 50
Ukupno bodova tijekom nastave 3 100
Datumi kolokvija 11. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Objašnjenje studentskih obveza u dijelu: seminarski radovi
2. Stanje proučavanja prosvjetiteljstva. Standardna djela na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku.
3. Teološka razmišljanja 18 stoljeća - katoličke hereze.
4. Standardne definicije jozefinizma: Mass, Winter, Valjevac, Kovács.
5. Svećenici - širitelji prosvjetiteljstva.
6. Centralno sjemenište u Zagrebu.
7. Zagrebački obred i njegovo ukidanje.
8. Edikt o vjerskoj toleranciji i njegova primjena.
9. Hrvatski zavodi u Europi. Naglasak na Bologni i Beču.
10. Teologija u 18 stoljeću.
11. Kolokvij.
12. Arhivsko gradivo za proučavanje jozefinizma u Zagrebu.
13. Pavlinski Red u 18. stoljeću. Naglasak na prostor sjeverne Hrvatske.
14. Ukidanje pavlina.
15. Zagrebački jozefinistički krug.