Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća
Kratica predmeta IZBD189 Šifra predmeta 218335
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Analiza refleksije političke situacije na kulturu i društvo; raščlamba temeljnih percepcija društvene zbilje iščitavanjem umjetničkog izričaja; definirati službene kulturne politike prema umjetničkom stvaralaštvu; razlikovati osnovne modele umjetničkog izričaja pojedinih razdoblja; kontekstualizirati političke, ekonomske i kulturne elemente povijesti kratkog 20. stoljeća.

Analizom izabranih tematskih cjelina „kratkog dvadesetog stoljeća“ bit će ocrtana kulturna i politička povijest iščitavanjem izabranih referentnih djela hrvatske intelektualne elite. Težište predmeta stavljeno je na literarna djela, igrane filmove, skulpturu, urbanizam i arhitekturu. Pozornost će, također, biti usmjerena na odnos vlasti prema slobodi umjetničkog izražavanja u promatranom razdoblju. Predavanja su koncipirana kronološki i tematski od osnovnih provedbeno idejnih promišljanja nakon uspostave prve jugoslavenske zajednice do raspada druge jugoslavenske države.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz kulturne povijesti; 2. Voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući pitanja i dubinsko promišljanje te razvijati vještinu zaključivanja. 3. Prepoznati osnovne procese (koncepte) novije hrvatske povijesti; 4. Uočiti specifične društveno-političke transformacije unutar promatranog razdoblja; 5. Razložiti kauzalnost analiziranih procesa; 6. Primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za analizu izvora i literature; 7. Razviti svijest za profesionalni pristup glede izvršavanja obaveza i dužnosti.
Literatura
Obvezna

N. Batušić, Na rubu potkove, Zagreb 2006.; D. Bekić, Vojin Bakić ili kratka povijest kiposlavije, Zagreb 2007.; A. Cesarec, Današnja Rusija, Zagreb 1982.; C. Milanja, Hrvatski roman 1945 – 1990., Zagreb 1996.; N. Gilić, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb 2010.; V. Gulin Zrnić, Kvartovska spika, Zagreb 2009.; J. Kljaković, U suvremenom kaosu, Zagreb 2011.; M. Krleža, Izlet u Rusiju, Zagreb 2005.; I. Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb 1964.; K. Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 1990., Zagreb 2003.; P. Pavličić, Bilo pa prošlo, Zagreb 2011.; P. Pavličić, Narodno veselje, Zagreb 2013., M. Radulović, D. Vujčić, M. Grbić, Spomenička plastika, Zagreb 2012.; Naše teme: Socijalistički urbanizam i „kraj utopije“, Zagreb 1987.; I. Škrabalo, Hrvatska filmska povijest ukratko, Zagreb 2008.; G. Tribuson, Rani dani, Zagreb 1997., V. Tenžera, Zašto volim Zagreb, Zagreb 2019.

Dopunska

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
  2. seminarske obveze – 30 %
  3. kolokvij – 20 %
  4. kolokvij – 20 %

 

  1. b) Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

usmeni ispit – 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.44 30
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 7. nastavni termin;
2. kolokvij – 14. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju i sadržaju predmeta
2. Književnost kao povijesni izvor
3. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica između dva svjetska rata
4. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica između dva svjetska rata
5. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica pedesetih
6. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica šezdesetih
7. Kolokvij
8. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica sedamdesetih
9. Autobiografsko memoarska proza – hrvatska svakodnevica osamdesetih
10. Film kao povijesni izvor – hrvatska kinematografija druge polovice dvadesetog stoljeća
11. Posjet Muzeju grada Zagreba
12. Kiparstvo kao ogledalo poretka
13. Arhitektura i urbanizam kao temelji ideologije
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja
Seminari
Tjedan Tema
1. O cilju i sadržaju predmeta
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Kolokvij
8. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja