Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Živjeti u Jugoslaviji 1945. - 1990.
Kratica predmeta POVD214 Šifra predmeta 101703
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Analizom izabranih tematskih cjelina druge polovice dvadesetog stoljeća ocrtat će se društvena, gospodarska, socijalna i politička slika života u Hrvatskoj. Težište predmeta stavljeno je na  prikaz čelnih ljudi komunističke vlasti, izgradnju novog vrijednosnog sustava, političku i kulturnu ikonografiju. Pozornost će, također, biti usmjerena na odnos Crkve i države prateći ga od završetka Drugog svjetskog rata do kraja socijalističkog razdoblja. Interpretacijom svakodnevice prikazat će se rezultat između željenog i ostvarenog.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladavanje temeljnim historiografskim pojmovima iz gospodarske i socijalne povijesti 2. Prepoznati temeljne procese svjetske i hrvatske povijesti 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina.
Literatura
Obvezna

I. Baučić, Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj, Radovi Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, svezak 9., Migracije radnika, knjiga 1. Zagreb 1970., I. Baučić, Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije 1971., Radovi Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, svezak 12., Migracije radnika, knjiga 4., Zagreb 1973., M. Bertoša, Kruh, mašta & mast, Zagreb 2007.; D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 2000.; M. Maticka, “Opskrba stanovništva u Hrvatskoj od 1945. do 1952.” Zbornik Mirjane Gross, Zagreb 1999.; H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: hrvatski pregled, Zagreb 1998.; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991., Zagreb 2005.; Z. Radelić, Sindikati i radništvo u Hrvatskoj: 1945. – 1950., Zagreb 2012.; Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje, Zagreb 2003.

Dopunska

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.8 20
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju predmeta
2. Stoljeće ekstrema - diktature u dvadesetom stoljeću
3. Opskrba i prehrana stanovništva nakon Drugog svjetskog rata
4. Kako je UNNRA nahranila gladne
5. Odjeća i obuća poraća
6. Prevrednovanje tradicije i nova interpretacija prošlosti
7. Politička i kulturna ikonografija socijalističke Hrvatske
8. Kolokvij
9. Slavljenje rada i radnih postignuća
10. Položaj žene u novom poretku
11. Radnička svakodnevica
12. Depopulacija hrvatskog stanovništva i migracije prema zapadu
13. Vjerski život u betonskim katakombama osnivanje novozagrebačkih župa
14. Posjet Muzeju grada Zagreba
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. O ciljevima seminara
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
8. Kolokvij
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Zaključna razmatranja
15. Kolokvij