Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1., 2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja - razlikovni
Kratica predmeta RAZ-2 Šifra predmeta 176964
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marica Miletić-Medved
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice. Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti osnovne metode učenja i poučavanja; - primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja; - procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina; - planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina; - provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina; - provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja.
Literatura
Obvezna

1. Barath A.: Kultura odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, katedra za psihologiju, Zagreb 1995.
2. Zarevski, P.: Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb 1995.
3. LEMON, poglavlje 1., Život, zdravlje i okolina, 1996.
4. LEMON, poglavlje 5., Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.

Dopunska

National Institutes of Health. Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice. Bethesda, MD: National Institutes of Health, national Cancer Institute; 2005.
https://www.sbccimplementationkits.org/demandrmnch/wp-content/uploads/2014/02/Theory-at-a-Glance-A-Guide-For-Health-Promotion-Practice.pdf

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni (seminarski) rad 

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 1.3 0
Završni ispit 1.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zdravstveno ponašanje i zdravlje
2. Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj
3. Metode učenja i poučavanja
4. Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja
5. Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom
6. Medicinska sestra – zdravstveni edukator
7. Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.