Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Kratica predmeta SP6-2 I Šifra predmeta 172077
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marica Miletić-Medved
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice.
Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti osnovne metode učenja i poučavanja; - primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja; - procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina; - planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina; - provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina; - provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja.
Literatura
Obvezna

1. Barath A. Kultura odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, katedra za psihologiju, Zagreb 1995.
2. Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb 1995.
3. LEMON, poglavlje 1., Život, zdravlje i okolina, 1996.
4. LEMON, poglavlje 5., Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.

Dopunska
  1. National Institutes of Health. Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice. Bethesda, MD: National Institutes of Health, national Cancer Institute; 2005.
  2. https://www.sbccimplementationkits.org/demandrmnch/wp-content/uploads/2014/02/Theory-at-a-Glance-A-Guide-For-Health-Promotion-Practice.pdf
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.4 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.6 40
Aktivnost na nastavi 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 2.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zdravstveno ponašanje i zdravlje
2. Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj
3. Metode učenja i poučavanja
4. Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja
5. Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom
6. Medicinska sestra – zdravstveni edukator
7. Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.