Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena psihologija
Kratica predmeta SESP4-5 Šifra predmeta 144171
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ana Havelka Meštrović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail havelka2@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Prenošenje studentima osnovno znanje o utjecaju psihičkih činitelja na zdravlje i bolest, kao i utjecaju bolesti i tjelesnih smetnji na razvoj psihičkih problema. Studenti uče o mogućnostima primjene psiholoških metoda i tehnika u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- prepoznati negativne utjecaje emocionalnih stanja na ponašanje povezano sa zdravljem; - predvidjeti ponašanje osoba različite dobi u suočavanju s bolesti; - prepoznati povezanost različitih zdravstvenih tegoba i psiholoških posljedica; - poznavati osnovne načine reagiranja i pomoći pacijentima u stresnim situacijama u medicinskom kontekstu; - prikupljati, analizirati i interpretirati podatke znanstvenih istraživanja iz područja zdravstvene psihologije; - razlikovati psihološke i tjelesne reakcije na bolest; - objasniti povezanost i međudjelovanje psiholoških i tjelesnih reakcija na stresne situacije; - objasniti emocionalne posljedice zdravstvenih tegoba i zdravstvene posljedice psihičkih poremećaja.
Literatura
Obvezna
  1. Havelka, M. (1988, 1992, 1995). Zdravstvena psihologija, Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  1. Havelka, M. (Ur.). (1998, 2002). Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, Naklada Slap.
  1. Havelka, M. (1998). Zdravstvena psihologija, Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska
  1. Havelka, M., Havelka Meštrović A. (2013). Zdravstvena psihologija – Biopsihosocijalni čimbenici zdravlja i bolesti. Zagreb: Zdravstveno veleučilište
  1. Havelka, M., Ševo, Lj. (2002). Zdravstvena psihologija – Priručnik za nastavnike, Zagreb, Školska knjiga.
  1. Havelka, M., Pačić – Turk, Lj. i T. Sever (2004): Zdravstvena psihologija u Hrvatskoj – dvadesetak godina poslije, Društvena istraživanja, God. 13., br. 3(71), 465 – 486.
  1. Zarevski, P. I Havelka M. (2014) Psihologija za zdravstvene škole, Školska knjiga, Zagreb.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarski rad

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: kolokviji i seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentakog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Seminarski rad 0.1 10
Kolokvij-međuispit 0.1 10
Kolokvij-međuispit 0.1 10
Ukupno tijekom nastave 1.6 30
Završni ispit 0.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zdravstvena psihologija - definicija i povijesni osvrt
2. Stres
3. Suočavanje sa stresom
4. Stres i zdravlje
5. Somatopsihologija
6. Hospitalizacija djece
7. Hospitalizacija odraslih
8. Psihološka priprema za operativni zahvat
9. Psihološki aspekti rada sa palijativnim pacijentima
10. Žalovanje i procesi žalovanja
11.
12.
13.
14.
15.