Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega u zajednici
Kratica predmeta SESP6-1 Šifra predmeta 144219
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 25
Seminari 5
Vježbe 90
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dario Sambunjak
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail dario.sambunjak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 647
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s mogućnostima prikupljanja, procjene, analize i interpretacije podataka potrebnih za provođenje intervencija sestrinske i zdravstvene skrbi u domu korisnika, u zdravstveno-socijalnim institucijama, kao i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama koje sudjeluju u skrbi populacije u zajednici. Upoznati studente s intervencijama medicinske sestre koje su usmjerene na provođenje zdravstvene njege u zajednici; promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanje stanovništva te rada u multidisciplinarnom timu. Usvojenim znanjima i vještinama studenti će steći potrebne kompetencije za zdravstvenu skrb i očuvanje zdravlja pojedinca i obitelji u zajednici.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - prikupiti potrebne podatke za provedbu zdravstvene skrbi u pojedinca i/ili obitelji; - analizirati prikupljene podatke o pojedincu, obitelji i zajednici; - analizirati potrebe bolesnog i zdravog pojedinca i/ili obitelji za provođenje zdravstvene njege u zajednici; - prepoznati čimbenike rizika za oštećenje zdravlja u pojedinca i obitelji te čimbenike rizika u zajednici; - razlikovati pristupe u planiranju zdravstvene skrbi u populaciji zdravih i bolesnih osoba; - razlikovati pristupe u planiranju zdravstvene skrbi u domu korisnika, zdravstveno-socijalnim institucijama i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama; - razlikovati prioritete u provođenju zdravstvene skrbi u zajednici; - opisati potrebne postupke u planiranju i provođenju zdravstvene skrbi u zajednici; - koristiti stečeno znanje, vještine i metode rada za provođenje zdravstvenog odgoja individualnim radom i radom s malim i velikim grupama različitih javno-zdravstvenih problema sa svim dobnim skupinama; - opisati važnost rada medicinske sestre u timskoj, intersektorskoj i javno-zdravstvenoj suradnji; - napraviti plan provođenja zdravstvene skrbi u pojedinca i obitelji; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna

1. Mojsović, Z. i suradnici: Sestrinstvo u zajednici I., Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2005.
2. Mojsović, Z. i suradnici: Sestrinstvo u zajednici II., Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2006.

Dopunska

1. Šimunec D. ur. Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti, HKMS, Zagreb 2013.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3 0
Seminarski rad 0.4 40
Aktivnost na nastavi 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 3.7 70
Završni ispit 0.3 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Cjelovit pristup u zbrinjavanju korisnika skrbi
2. Promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti u novorođenčadi i djece
3. Promicanje zdravlja provedbom nacionalnih programa i drugih preventivnih programa ciljne populacije
4. Prepoznavanje i pravodobno otkrivanje potreba te skrb za bolesne, stare i nemoćne
5. Edukacija korisnika i obitelji za samozbrinjavanje
6. Edukacija korisnika i obitelji za upotrebom raznih vrsta pomagala
7. Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika
8. Skrb za bolesnika s umjetnim otvorom
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.