Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega u kući
Kratica predmeta SP5-8 I Šifra predmeta 172093
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 16
Seminari 5
Vježbe 60
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ingrid Marton
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ingrid.marton@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata.mardetko@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ruža Erceg
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail rerceg2013@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osposobiti studente za procjenu potreba, planiranje, provođenje i vrednovanje zdravstvene njege/zdravstvenog odgoja u kući korisnika te primjenu dijagnostičkih, terpijskih i rehabilitacijskih postupaka u kući korisnika, kao i za suradnju i rad u multidisciplinarnom timu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Protumačiti zakonske propise u djelatnosti zdravstvene njege u kući; - organizirati materijal, pribor i opremu za provedbu zdravstvene njege u kući; - procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu/zdravstveni odgoj pojedinca i obitelji; - provoditi dijagnostičke, terapijske i rehabilitacijske postupke sestrinske skrbi u prilagođenim uvjetima u kući; - koordinirati multidisciplinarnim timom u provedbi skrbi o korisniku; - voditi propisanu sestrinsku dokumentaciju.
Literatura
Obvezna

1. Mojsović Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici 1, Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2004.
2. Mojsović Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006.
3. Pavić J. Sestrinska skrb za obitelj, nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište Zagreb 2008.

Dopunska

1. Šimunec D. ur. Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući, HKMS, Zagreb 2009.
2. Šimunec D. ur. Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti, HKMS, Zagreb 2013.
3. Kalauz S. Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamenta, Zagreb 2011.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama
nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
pdfcrowd.com
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.2 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 0.3 40
Aktivnost na nastavi 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 2.8 70
Završni ispit 0.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Sestrinska skrb u kući
2. Planiranje, priprema i tijek kućnog posjeta
3. Procjena potreba, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege u kući
4. Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u kućnim uvjetima
5. Zdravstveni odgoj pojedinca i obitelji
6. Potpora obitelji s bolesnim članom
7. Suradnja i komunikacija s multidisciplinarnim timom
8. Zakonski propisi u zdravstvenoj njezi u kući
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.