Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega starijih osoba
Kratica predmeta SP6-3 I Šifra predmeta 172072
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Vježbe 75
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Diana Rudan
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail drudan3@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ružica Mrkonjić
Akademski stupanj dipl.med.techn. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail ruzicam@kbd.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 647
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente sa specifičnostima zdravstvenih potreba te načelima pružanja zdravstvene njege starijih osoba. Osposobiti studenta za primjenu vještina specifične sestrinske skrbi starijih osoba.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - objasniti osnovne značajke demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi; - prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - provoditi postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije starijih osoba kao član tima; - procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu starijih osoba; - primjeniti mjere prevencije za starije osobe; - usporediti osnovne modele skrbi za starije osobe; - razviti pozitivna stajališta o starosti i starijim osobama.
Literatura
Obvezna

1. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2007.
2. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Zagreb 2011.

Dopunska

1. Mojsović, Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006. (str. 465. – 527.)
2. Despot Lučanin, J. Iskustvo starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko 2003.
3. Duraković, Z. i sur. Gerijatrija – medicina starije dobi, C. T. Poslovne informacije, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)
4. Schaie, K. W. i Willis, S. L. Psihologija odrasle dobi i starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.9 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 0.4 40
Aktivnost na nastavi 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 3.7 70
Završni ispit 0.3 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnove gerijatrije i gerontologije
2. Demografski, biološki i psihosocijalni aspekti starenja
3. Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja
4. Osnovne karakteristike medicine starije dobi
5. Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija za starije
6. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba
7. Komunikacija sa starijim osobama
8. Organizacijski modeli skrbi za starije
9. Stajališta i predrasude o starosti i starijim osoba
10. Uspješno starenje i kvaliteta života starijih osoba
11.
12.
13.
14.
15.