Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Kratica predmeta SP5-7 I Šifra predmeta 172091
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 20
Seminari 5
Vježbe 140
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Irena Pavlović
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail irena.pavlovic@pbsvi.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ljiljana De Lai
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail ljiljana.de.lai@kbcsm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je naučiti studenta da razumije stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju s psihičkim poremećajima; osposobiti ga za vještine potrebne za prikupljanje podataka, planiranje i provođenje zdravstvene njege i evaluaciju ishoda; dati mu osnovno teoretsko znanje i razumijevanje tehnika pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima te ga osposobiti da funkcionira kao kompetentni član multidisciplinarnog tima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- razviti stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima; - procijeniti međusobni utjecaj bioloških, psiholoških, socijalnih i duhovnih čimbenika; - reproducirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoći osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima; - sudjelovati u unapređenju duševnog zdravlja i procjeni mentalnoga statusa kao kompetentni članovi multidisciplinarnog tima; - prikupljati podatke, planirati i provoditi zdravstvenu njegu te evaluaciju ishoda zdravstvene njege; - razumjeti osnovne tehnike pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima. - demonstrirati znanje za rad u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja; - razviti humaniji odnos prema bolesnicima s mentalnim poremećajima i tako pridonijeti antistigmi.
Literatura
Obvezna

1. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2006.
2. Kalauz S. Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamenta, Zagreb 2011.

Dopunska
  1. Moro Lj., Frančišković T. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 2011.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze
  3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
pdfcrowd.com
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 4.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.7 40
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 5.5 70
Završni ispit 0.5 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija zdravstvene njege i mentalnog zdravlja
2. Etički aspekti i dileme zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem
3. Organizacija zdravstvene skrbi za bolesnike s problemima mentalnog zdravlja
4. Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem
5. Uloga i kompetencije sestrinstva te važnost komunikacije u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem
6. Prihvaćanje bolesnika s metalnim poremećajem. Proces zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem
7. Uporaba teorijskih modela u procesu zdravstvene njege u mentalnom zdravlju
8. Terapijske intervencije u zdravstvenoj njezi i karakteristike terapijske komunikacije
9. Procjena simptoma, znakova duševnih poremećaja, čimbenika rizika i potreba za zdravstvenom skrbi
10. Zdravstvena zaštita i akutna psihijatrijska stanja
11. Uloga medicinske sestre u psihosocijalnoj rehabilitaciji
12. Značaj i uloga sestrinstva u psihofarmakoterapiji
13. Socioterapijske tehnike rada i terapijska zajednica
14. Promicanje mentalnog zdravlja
15. Razvoj zdravstvene njege bolesnika s mentalnnim poremećajem