Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega odraslih 1
Kratica predmeta SESP3-5 Šifra predmeta 144142
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Seminari 20
Vježbe 165
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Čerkez Habek
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.habek@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Gilja
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail marija.gilja1@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj magistar sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@hzhm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Tomić
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail atomic@bfm.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anđa Novokmet
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će: - prikupljati, procjenjivati, analizirati i interpretirati podatke vezane uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika; - objasniti, planirati i provoditi zdravstvenu njegu; - razviti znanje o procjeni i planiranju zdravstvene njege bolesnika (internističkih, neuroloških, infektoloških); - objasniti i sudjelovati u planiranju i provođenju terapijskih i dijagnostičkih postupaka; - objasniti i kreirati plan provođenja zdravstvene skrbi u pojedinca; - objasniti i razlikovati prioritete u provođenju zdravstvene skrbi; - prepoznavati patofiziološke promjene u internističkih, neuroloških i infektoloških bolesnika; - pokazati znanje i vještine za rješavanje nepredvidivih situacija u sestrinskoj praksi; - odgovoriti na suvremene stručne zahtjeve u skrbi za bolesnike; - objasniti važnost rada medicinske sestre u timu te važnost timske suradnje; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna

1. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
2. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
3. Sedić, B.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
4. Vrhovac, B. i sur.: Interna medicina, Naklada Ljevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
5. Morović-Vergles, J.: Interna medicina, Naklada Slap, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
6. Brinar, V. i sur.: Neurologija, Školska knjiga, Zagreb 1994.
7. Kuzman, I., Schonwald S.: Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada Zagreb, 2000.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 6.4 0
Seminarski rad 0.6 40
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 7.5 70
Završni ispit 0.5 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Teorijska i praktična primjena znanja usmjerenog na zdravstvenu njegu bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti
2. Holistički pristup u zbrinjavanju bolesnika
3. Procjena stanja bolesnika usmjerena je na patofiziološke osnove poremećaja
4. Planiranje i provođenje zdravstvene njege u kompleksnim i akutnim stanjima
5. Zdravstvena njega zasnovana na dokazima
6. Edukacija pacijenta i njegove obitelji
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.