Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega odraslih 2
Kratica predmeta SP5-5 I Šifra predmeta 172078
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 7
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 32
Seminari 10
Vježbe 150
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Stanec
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mladen.stanec@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 633
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Mesar
Akademski stupanj dipl.med.techn Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail mmesar@kbd.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ruža Mrkonjić
Akademski stupanj dipl.med.techn. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail ruzicam@kbd.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege kirurških bolesnika. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će: - prikupljati, procijeniti, analizirati i interpretirati podatke vezane uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba u kirurških bolesnika; - objasniti i planirati opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika; - objasniti i provoditi opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika; - objasniti, planirati i primijeniti postupke usmjerene poboljšanju zdravlja, ozdravljenju ili mirnoj smrti; - objasniti i provoditi prijeoperacijsku pripremu bolesnika, skrb za vrijeme operacije i posljeoperacijsku zdravstvenu njegu; - pratiti i procijeniti uspješnost preoperativne, perioperativne i postoperativne zdravstvene njege; - planirati, primijeniti i evaluirati uspješnost postupaka u specijalnim područjima kirurške zdravstvene njege; - objasniti i provoditi intervenciju u zdravstvenoj njezi prema postavljenim smjernicama; - objasniti i provoditi edukaciju bolesnika i članova njegove obitelji; - objasniti i provoditi rehabilitaciju i palijativnu skrb; - nadzirati i upravljati kvantitetom i kvalitetom zdravstvene njege; - evaluirati i dokumentirati pruženu zdravstvenu njegu;
Literatura
Obvezna

1. Kalauz, S. Zdravstvena njega kirurških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2000.
2. Bradić I. i sur. Kirurgija, Medicinska knjiga, Zagreb, 1995.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze
  3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
pdfcrowd.com
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 4.9 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 0.8 40
Aktivnost na nastavi 0.6 30
Ukupno tijekom nastave 6.4 70
Završni ispit 0.6 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 7 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Teorijska i praktična primjena znanja usmjerenog na zdravstvenu njegu kirurških bolesnika
2. Sustavna preoperativna, perioperativna i postoperativna zdravstvena njega
3. Usmjerenost na kvalitetu života bolesnika nakon operativnog zahvata
4. Edukacija za primjenu znanja i vještina u prikupljanju podataka i procjeni potreba bolesnika
5. Hitni i elektivni prijem kirurškog bolesnika
6. Specijalna područja zdravstvene njege kirurških bolesnika
7. Tehnička pripremu dvorane i instrumenata za operacijski zahvat
8. Razvijanje profesionalnog odnosa prema radu te postupanje u skladu sa zakonskim i etičkim načelima
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.