Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Kratica predmeta SP4-2 I Šifra predmeta 171680
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 20
Seminari 5
Vježbe 140
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dubravko Habek
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail dhabek@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Gordana Jurić
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail jgordana@net.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za majku i novorođenče u svim segementima zdravstvene neonatološke i ginekološko-opstetričke njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na zdravlje trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčeta.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- definirati potrebe za zdravstvenom njegom trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka; - definirati potrebe za zdravstvenom njegom novorođenčeta na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka; - educirati trudnicu, rodilju i babinjaču o prehrani, fiziološkim događajima, fizičkoj aktivnosti u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja te prevencije bolesti u vrijeme trudnoće i nakon poroda; - objasniti probleme u antenatalnom, intrapartalnomte i postpartalnom razdoblju u trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka; - definirati i objasniti načine poroda, pripremu trudnice za porod i moguće komplikacije u porodu; - opisati hitna stanja u žene tijekom trudnoće i babinja/puerperija; - objasniti uredno postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije; - opisati fiziološke promjene u novorođenčeta u ranome novorođenačkom razdoblju te prilikom izlaska iz rodilišta; - definirati stanja koja zahtijevaju hitne intervencije u novorođenačkom razdoblju; - posjedovati znanje i vještine potrebne za rad u multidisciplinarnom timu u procesu rješavanja problema i očuvanju zdravlja majke i novorođenčeta.
Literatura
Obvezna

1. Turuk, V.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, 2004
2. Habazin, I.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi,2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 4.9 0
Samostalni rad 0.1 0
Aktivnost na nastavi 0.3 30
Seminarski rad 0.4 40
Ukupno tijekom nastave 5.7 70
Završni ispit 0.3 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijesni razvoj materinstva
2. Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva
3. Fizološke promjene u trudnoći
4. Prehrana u trudnoći
5. Embrionalni i fetalni razvoj
6. Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća
7. Zdravstvena skrb trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem
8. Zdravstveni problemi u antepartalnom razdoblju
9. Priprema trudnice za porod
10. Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu
11. Hitna stanja u porodništvu
12. Postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije
13. Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja
14. Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave u novorođenčeta
15. Porodne traume