Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1., 2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u teologiju - razlikovni
Kratica predmeta RAZ-3 Šifra predmeta 176512
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Valentina Šipuš
Akademski stupanj mag. pead. et catech. Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail valentina.sipus@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Markotić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail josip.markotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dajana Carti
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail smartacarti@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Poznavanje temeljnih značajki govora o Bogu i glavnih odrednica kršćanske vjere preko upoznavanja s osobom Isusa iz Nazareta i preko pristupa kršćanstvu s motrišta stvarnosti i zapovijedi ljubavi, s naglaskom na egzistenciju izabranih likova kršćanstva kao na locus theologicus. Predstavljanje odnosa čovjeka pred otajstvom (trojedinoga) Boga. Razumijevanje članaka Nicejsko-carigradskog Vjerovanja. Prepoznavanje međusobne povezanosti istina vjere. Primjenjivanje stečenoga teološkog znanja u osvjetljivanju i rješavanju suvremenih problema u društvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razumjeti poruke osobe Isusa iz Nazareta. Obrazložiti glavne odrednice kršćanske vjere kroz članke Nicejsko-carigradskog vjerovanja. Objasniti fenomen i logiku stvarnosti ljubavi u kršćanstvu. Predstaviti profil nekih znamenitih kršćana i objasniti njihovu ulogu u razumijevanju kršćanstva i razvoju društva. Argumentirati vrijednosne stavove koji proizlaze iz kršćanstva.
Literatura
Obvezna

Kern W, Niemann F. Nauka o teološkoj spoznaji. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 1988., 35-38, 44-48.

Šokčević Šimo, Teologija i ideja sveučilišnog obrazovanja, Obnovljeni život, 71/2 (2016), 217-229.
R. Pavlić, Radost kao blaženstvo, Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 4, 1077 –1092. A. Scola i dr., Čovjek kao osoba. Teološka antropologija. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003.,191-193. 209.
L. Nemet, Teologija stvaranja. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003., 163-172.181-185.193-197.
A. Schneider, Mariologija. Djevica Marija u Otajstvu Krista i Crkve. FTIDI. Zagreb, 2008., 29-35.
Matulić T. Suvremene dinamika odnosa znanosti i vjere: izazovi i perspektive. U: Komadina I. Tajna života u ozračju suvremenom odnosa znanosti i vjere. Frankfurt am Main, 2011., 15-44.
Ančić, N. A., Neka promišljanja o enciklici Fides et ratio prigodom desete obljetnice, Bogoslovska smotra, 78 (2008) 4, 747-760.
Drugi vatikanski koncil: Dogmatska konstitucija o Crkvi. Lumen Gentium, 5. poglavlje (Na svetost pozvani)
Katekizam Katoličke Crkve-KKC. Glas Koncila. Zagreb, 1994. (br. 54-79; 101-141, 456-495)
Enciklopedijski Teološki rječnik. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 2009., 749-753.
Theodor Schnitzler: O značenju sakramenata. Herder, Kršćanska sadašnjost, 1998., 9-23.
Adolf Adam, Uvod u katoličku liturgiju, Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Zadar, 1993., 12-17.114-123.276-279.334-343.
Alister E. McGrath, Znanost i religija. Novi uvod., Kršćanska sadašnjost, 2015. (odabrani dijelovi)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 3.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i grane teologije. Teologija na sveučilištima od srednjeg vijeka. Kršćanstvo u povijesnom i društvenom kontekstu.
2. Osnovni pojmovi filozofije.
3. Ljudska narav, grijeh, milost, krepost, Marija iz Nazareta.
4. Teologija: povijest pojma u pretkršćansko vrijeme i u kršćanstvu (crkveni oci, srednji vijek). Odnos razuma i vjere. Izvori teologije.
5. Odnos filozofije i teologije.
6. Kršćanstvo u konkretnom životu - od vjerskog iskustva do življene vjere. Sveci kao putokaz. Bl. Terezija iz Kalkute i Edith Stein.
7. Kršćanska objava: Božje samoočitovanje i ljudski obzor shvaćanja. Progresivnost objave (Stari i Novi zavjet).
8. Biblijska kristologija.
9. Liturgija i sakramenti.
10. Isus Krist: punina objave, pravi Bog i pravi čovjek. Trinitarna dimenzija objave.
11. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora I.
12. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora II.
13. Kanonsko pravo s posebnim osvrtom na obveze i prava vjernika laika. Teologija pred aktualnim izazovima za kršćansko življenje - izabrana pitanja iz pastoralne teologije.
14.
15.