Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u teologiju
Kratica predmeta SESP1-9 Šifra predmeta 144111
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Poznavanje temeljnih značajki govora o Bogu i glavnih odrednica kršćanske vjere preko upoznavanja s osobom Isusa iz Nazareta i preko pristupa kršćanstvu s motrišta stvarnosti i zapovijedi ljubavi, s naglaskom na egzistenciju izabranih likova kršćanstva kao na locus theologicus. Predstavljanje odnosa čovjeka pred otajstvom (trojedinoga) Boga. Razumijevanje članaka Nicejsko-carigradskog Vjerovanja. Prepoznavanje međusobne povezanosti istina vjere. Primjenjivanje stečenoga teološkog znanja u osvjetljivanju i rješavanju suvremenih problema u društvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razumjeti poruke osobe Isusa iz Nazareta. Obrazložiti glavne odrednice kršćanske vjere kroz članke Nicejsko-carigradskog vjerovanja. Objasniti fenomen i logiku stvarnosti ljubavi u kršćanstvu. Predstaviti profil nekih znamenitih kršćana i objasniti njihovu ulogu u razumijevanju kršćanstva i razvoju društva. Argumentirati vrijednosne stavove koji proizlaze iz kršćanstva.
Literatura
Obvezna

Kern W, Niemann F. Nauka o teološkoj spoznaji. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 1988., 35-38, 44-48.

Šokčević Šimo, Teologija i ideja sveučilišnog obrazovanja, Obnovljeni život, 71/2 (2016), 217-229.
R. Pavlić, Radost kao blaženstvo, Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 4, 1077 –1092. A. Scola i dr., Čovjek kao osoba. Teološka antropologija. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003.,191-193. 209.
L. Nemet, Teologija stvaranja. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2003., 163-172.181-185.193-197.
A. Schneider, Mariologija. Djevica Marija u Otajstvu Krista i Crkve. FTIDI. Zagreb, 2008., 29-35.
Matulić T. Suvremene dinamika odnosa znanosti i vjere: izazovi i perspektive. U: Komadina I. Tajna života u ozračju suvremenom odnosa znanosti i vjere. Frankfurt am Main, 2011., 15-44.
Ančić, N. A., Neka promišljanja o enciklici Fides et ratio prigodom desete obljetnice, Bogoslovska smotra, 78 (2008) 4, 747-760.
Drugi vatikanski koncil: Dogmatska konstitucija o Crkvi. Lumen Gentium, 5. poglavlje (Na svetost pozvani)
Katekizam Katoličke Crkve-KKC. Glas Koncila. Zagreb, 1994. (br. 54-79; 101-141, 456-495)
Enciklopedijski Teološki rječnik. Kršćanska Sadašnjost. Zagreb, 2009., 749-753.
Theodor Schnitzler: O značenju sakramenata. Herder, Kršćanska sadašnjost, 1998., 9-23.
Adolf Adam, Uvod u katoličku liturgiju, Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Zadar, 1993., 12-17.114-123.276-279.334-343.
Alister E. McGrath, Znanost i religija. Novi uvod., Kršćanska sadašnjost, 2015. (odabrani dijelovi)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 3.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i grane teologije. Teologija na sveučilištima od srednjeg vijeka. Kršćanstvo u povijesnom i društvenom kontekstu.
2. Osnovni pojmovi filozofije.
3. Ljudska narav, grijeh, milost, krepost, Marija iz Nazareta.
4. Teologija: povijest pojma u pretkršćansko vrijeme i u kršćanstvu (crkveni oci, srednji vijek). Odnos razuma i vjere. Izvori teologije.
5. Odnos filozofije i teologije.
6. Kršćanstvo u konkretnom životu - od vjerskog iskustva do življene vjere. Sveci kao putokaz. Bl. Terezija iz Kalkute i Edith Stein.
7. Kršćanska objava: Božje samoočitovanje i ljudski obzor shvaćanja. Progresivnost objave (Stari i Novi zavjet).
8. Biblijska kristologija.
9. Liturgija i sakramenti.
10. Isus Krist: punina objave, pravi Bog i pravi čovjek. Trinitarna dimenzija objave.
11. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora I.
12. Glavne teme Drugog vatikanskog sabora II.
13. Kanonsko pravo s posebnim osvrtom na obveze i prava vjernika laika. Teologija pred aktualnim izazovima za kršćansko življenje - izabrana pitanja iz pastoralne teologije.
14.
15.