Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju religije
Kratica predmeta SOCP5-4 Šifra predmeta 158567
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Pregled sociologije religije. Osposobiti studente da znaju uočiti i analizirati pojedine religijske fenomene u društvu.

Sadržaj kolegija:

Određivanje religioznosti. Klasični autori u sociologiji religije: Durkheim, Marx, Weber. Suvremeni teoretski pristupi religiji; suvremeno stanje religioznosti u svijetu; religioznost u Hrvatskoj; alternativna religioznost i novi religijski pokreti; javna uloga Crkve, sekularizacija, religija i moral, odnos religije i dobrovoljnosti.

Seminar: analiza tema kroz koje će se studenti upoznati s religijskim fenomenima, te ih sociološki iščitavati. U seminaru studenti sudjeluju na sljedeći način: kratkim pismenim prilozima na određenu temu, sudjelovanjem u raspravi te izradbom seminarskog rada

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke suvremenih socioloških teorija religije. Prepoznati ulogu i značaj pojedinih suvremenih autora sociologije religije. Organizirati autore prema korištenim teorijskim pristupima. Povezati različite teorije sociologije religije sa srodnim društvenim temama. Diskutirati o društvenim procesima koristeći suvremene teorijske pravce u sociologiji religije. Predložiti nove pristupe suvremenim problematikama u sociologiji religije.
Literatura
Obvezna
 1. Davie, G. (2005). Religija u suvremenoj Europi. Zagreb: Golden marketing. (Poglavlja: Teorijska gledišta; Zastupničko sjećanje 1; Estetsko ili simboličko sjećanje:kulturna sfera; Zaključak: mutacija sjećanja).
 2. Zrinščak, S. (2008). Što je religija i čemu religija: sociološki pristup, u: Bogoslovksa smotra 78 (1): 25-37.
 3. Nisbet, R.A. (2007) Sociološka tradicija, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga (Poglavlje: Sveto).
 4. Črpić, G., Zrinščak, S. (2010). Dinamičnost u stabilnosti: religioznost u Hrvatskoj 1999. i 2008. godine, u: Društvena istraživanja, vol 19, 1-2 (105-106), 3-27.
 5. Jukić, J.(1991). Budućnost religije. Split: Matica Hrvatska (Poglavlje: »Socijalistički feudalizam, postmoderna i karizmatična religioznost«, str. 207-258).
 6. Mardešić, Ž. (2007). Rascjep u svetome. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (Poglavlj: “Sveto u Hrvatskom društvu”, str. 795 – 886).
Dopunska

Cifrić, I. Percepcija nekih odnosa crkve i države i uloga crkve i religije u društvu, u: Sociologija sela, 38(2000), 1-2(147/148), Suplement, 227-269;  Cifrić, I., Vjernička struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog društva, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), 819-836;  Durkheim,E. Elementarni oblici religijskog života, Prosveta, Beograd, 1982.; E. Gellner, Postmodernizam, razum i religija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2000.; M. Heidegger, Fenomenologija religioznog života, Demetra, Zagreb, 2004.; D. Jerolimov-Marinović, Društveni kontekst i teorijsko hipotetski okvir istraživanja “Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu”, u: Sociologija sela, 38(2000)1/2, (147/148), Suplement, str. 21-36; H. Knoblauch, Sociologija religije, Demetra, Zagreb, 2004.; K. Lëwit, Svjetska povijest i događanje spasa, Cesarec – Svjetlost, Sarajevo, 1990.; Mandarić, Blaženka, s. Valentina. Religiozni identitet zagrebačkih srednjoškolaca, Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, Zagreb, 2000.; D. Marinović-Jerolimov, Višedimenzionalni pristup u istraživanju religioznosti: smjernice za istraživanje u Hrvatskoj, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), str. 837-851; M. Weber, Protestantska etika i duh kapitalizma, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo, 1989.; M. Weber, Sociologija religije, Kruzak, Zagreb, 2000.;S. Zrinščak, Sociologija religije. Hrvatsko iskustvo, Pravni fakultet, Zagreb, 1999. James, W. ( 1990.), Raznolikosti religioznog iskustva, Zagreb, Naprijed. Freud, S. (2000.), Totem i tabu – neke podudarnosti u društvenom životu divljaka i neurotičara, Zagreb, Stari grad. Kovač, T. (2013.), Crkva gleda s poštovanjem i muslimane” (NA 3) (Post)koncilski zaokret Katoličke Crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Doktorska disertacija), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
 • Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje.
 • Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarsko izlaganje, aktivnost na nastavi i dva pismena kolokvija)
 • Završni pismeni ispit
Način ocjenjivanja

 

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a)  seminarske obveze  – 10%

b) kolokviji – 60%

2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarski rad 0.25 10
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 9. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Upoznavanje s materijom i načinom rada
2. Sociološko određivanje religije.
3. Suvremene sociološke teorije: Grace Davie.
4. Suvremene sociološke teorije religije: Grace Davie
5. Suvremene sociološke teorije religije: Danièle Hervieu-Leger
6. Klasične sociološke teorije religije: Durkheim
7. Klasične sociološke teorije religije: Marx
8. Klasične sociološke teorije religije: Weber
9. Kolokvij
10. Sekularizacijske teorije i kritika selarizacijskih teorija
11. Religioznost u komunističkom sustavu u Hrvatskoj
12. Pučka religioznosti u Hrvatskoj
13. Suvremena religioznost u Hrvatskoj
14. Novi religijski pokreti i alternativna religioznost
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar i podjela seminara
2. Komparativna analiza udžbenika sociologije religije
3. Komparativna analiza udžbenika sociologije religije
4. Komparativna analiza udžbenika sociologije religije
5. Komparativna analiza udžbenika sociologije religije
6. Komparativna analiza udžbenika sociologije religije
7. James, W. , Raznolikosti religioznog iskustva
8. James, W. , Raznolikosti religioznog iskustva
9. Lëwit, K., Svjetska povijest i događanje spasa
10. Alternativna religioznost
11. Alternativna religioznost
12. Analiza hrvatskih radova
13. Analiza hrvatskih radova
14. Analiza hrvatskih radova
15. Analiza hrvatskih radova