Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u novinarstvo
Kratica predmeta KOMP1-2 Šifra predmeta 132352
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Studentima dati uvid u temeljne procese koje karakteriziraju novinarstvo u suvremenim društvima. Prikazati povijesnu ulogu, utjecaj i razvoj novinarstva. Ukazati na specifičnosti novinarstva kao profesije, te ujedno identificirati ključne subjekte novinarskog polja. Prikazati i problematizirati društveni položaj novinarstva u odnosu na ostale društvene subjekte.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Izdvojiti glavne značajke novinarstva u suvremenim društvima. 2. Diskutirati o povijesnoj ulozi, utjecaju i razvoju novinarstva. 3. Objasniti utjecaj medijskih vlasnika na sadržaj medija. 4. Interpretirati i analizirati tradicionalne i nove modele novinarstva. 5. Objasniti ulogu politike na razvoj medija.
Literatura
Obvezna

Rudin, R., Ibbotson, T. (2008). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Mate.

Kanižaj, I., Skoko, B. (2010). Mitovi i istine o novinarskoj profesiji – imidž novinara u hrvatskoj javnosti. Medijske studije 1-2: 20-39.

Street, J. (2003). Masovni mediji, politika i demokracija. Zagreb: Bibilioteka Politička Misao: 87-139.

Profesionalno novinarstvo i samoregulacija. Novi mediji i stare dvojbe u Jugoistočnoj Europi i Turskoj (2011). UNESCO.

Vilović, G. (2007). Povijest vijesti. Zagreb: ICEJ & Sveučilišna knjižara.

Dopunska

Malović, S., Ricchiardi, S. (1996). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Izvori.

Schudson, M. (2003). The Sociology of News. New York: W.W.Norton & Company.

Tumber, H. (1999). News: A Reader. Oxford: Oxford University Press.

Hoyer, S. (1996). The End of Journalism: Media and Newswork in the United States. U: Javnost/The Public, 3, 3: 21-41.

Gavranović, A., Naprta, R. (2008). Ekonomski položaj medija u Hrvatskoj. U: Medianali 2, 3: 69-85.

Engwall, R.M. (1978). Newspapers as organizations. Farnorough: Saxon House.

Baldasty, G.J. (1992). The Commercialization of News in the Nineteenth Century. Madison: University of Wisconsin Press.

Kunczik M, Zipfel A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung: 69-122.

Malović, S. (2004), Ima li granice slobodi medija?, u: Politička misao, Vol XLI, br. 1, str. 32–41.

Malović, S. (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing–Tehnička knjiga.

Malović, S., Ricchiardi, S., Vilović, G. (2007), Etika novinarstva, Zagreb: ICEJ i Sveučilišna knjižara.

Perišin, T., Mlačić, P. (2014), Studij novinarstva: Digitalni kurikulum za digitalno novinarstvo, u: Medijska istraživanja, god. 20, br. 1, 25-43.

Peruško, Z. (ur.) (2011). Uvod u medije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Što je to novinarstvo? Temeljni pojmovi novinarstva.
2. Novinarstvo kao profesija. Društveni utjecaj i povjerenje građana u novinarsku profesiju.
3. Povijesni razvoj novinarstva: tisak, agencije, radio, televizija.
4. Novi oblici novinarstva: internetsko novinarstvo i građansko novinarstvo.
5. Slobodno (freelance) novinarstvo.
6. Novinarske vrste.
7. Istraživanje i bilježenje informacija.
8. Kolokvij.
9. Samoregulacija i regulacija novinarske profesije.
10. Novinarsko pravo i novinarska načela.
11. Osposobljavanje i karijera novinara.
12. Novinarske organizacije.
13. Utjecaj medijskog okrupnjavanja i medijskih vlasnika na sadržaj medija.
14. Mediji, novinarstvo i politika.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
7. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
8. Kolokvij.
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
15. Kolokvij.