Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u metode istraživanja
Kratica predmeta KOMP5-1 Šifra predmeta 172509
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj Mag. geogr. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

U okviru kolegija studenti se upoznaju s temeljnim elementima istraživačkog procesa. Usvajajući znanja o osnovama znanstveno istraživačkog rada kolegij potiče razvijanje kritičkog mišljenja i osposobljava studente za samostalno praćenje i analizu znanstvene literature. Tijekom nastave studenti će upoznati epistemologiju znanstvenog rada, temeljne pristupe i metode koje se koriste u društvenim istraživanjima, savladati će osnove znanstvenog prikupljanja, interpretacije i reprezentacije podataka te usvojiti etička načela znanstveno istraživačkog rada. U okviru seminara usmjeriti će se na tehnike i forme oblikovanja znanstvenog istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i prepoznati osnovne elemente istraživačkog procesa. Samostalno pratiti i koristiti znanstvenu literaturu. Razumjeti epistemologiju i razlikovati paradigme znanstvenih istraživanja. Poznavati metode znanstvenog prikupljanja podataka. Samostalno osmisliti koncept istraživanja na specifičnu temu.
Literatura
Obvezna

Milas, G., Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Jastrebarsko, Naklada Slap, 2009.; Lamza Posavec, V., Metode društvenih istraživanja, Zagreb, 2004.; Berger, A. A., Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches, London, SAGE Publications, 2000.

Dopunska

Cohen, M., Nagel, E., An introduction to logic and scientific method, London, Routledge, 1934.; Campbell, D. T., Methodology and epistemology for social science: selected papers, Chicago, University of Chicago Press, 1988c.; Kaplan, A., The conduct of inquiry: Methodology for behavioral science, Scranton Chandler, 1964.; Kerlinger, F. N., Foundations of behavioral research (3rd ed.), New York, Holt, Reinhardt and Winston, Inc., 1986.; Nagel, E., The structure of science, New York, Harcourt Brace and World, 1961.; Popper, K. R., The logic of the scientific discovery, London, Hutchinson, 1959.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1.    Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)

2.    Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1.    Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti

2.    Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.    Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 25%
b)    2. kolokvij – 25%
c)    seminarsko izlaganje – 20%

2.    Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet
2. Znanost i znanstvene metode spoznaje
3. Uloga znanstvene metodologije
4. Teorijsko utemeljenje i stvaranje teorije
5. Istraživački pristupi i elementi istraživačkog procesa
6. Etički problemi istraživanja
7. Obilježa kvalitetno napisanog znanstvenog rada
8. 1. kolokvij
9. Kvantitativne metodologije
10. Eksperimenti u društvenim znanostima
11. Kvalitativne metodologije
12. Problem uzorkovanja i uzročnosti
13. Anketno istraživanje
14. Arhivska građa i sekundarni podatci
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Analiza znanstvenog teksta 1
3. Analiza znanstvenog teksta 2
4. Analiza znanstvenog teksta 3
5. Analiza znanstvenog teksta 4
6. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
7. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
8. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
9. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
10. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
11. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
12. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
13. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
14. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu
15. Seminarsko izlaganje - simulacija znanstvenog istraživanja na zadanu temu