Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u metode društvenih istraživanja
Kratica predmeta SOCP3-4 Šifra predmeta 142353
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Na predmetu se studenti upoznaju s osnovnim paradigmama i polazištima istraživačke metodologije u društvenim znanostima. Usvajaju znanja o temeljnim karakteristikama istraživanja i fazama istraživačkog rada.  Također, razvijaju vještine praktične primjene usvojenih znanja u vlastitom planiranju i provedbi znanstvenih istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Opisati metode istraživanja u društvenim znanostima; 2. Usporediti različite metode istraživanja s obzirom na njihove prednosti i nedostatke; 3. Prepoznati različite pristupe kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja; 4. Kritički čitati znanstvene radove u kojima su korištene različite metode istraživanja; 5. Izabrati odgovarajuću metodu pri planiranju i provođenju vlastitog istraživanja.
Literatura
Obvezna

Lamza Posavec, V. (2004), Metode društvenih istraživanja, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Milas, G. (2005), Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim znanostima,  Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska

Creswell, J. W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Los Angeles: SAGE Publications.; Henn, M. et al. (2006), A Sort Introduction to Social Research, London: SAGE Publications.; Skott, B. P., Ward, M. (2013), Active Learning Exercises for Research Methods in Social Sciences, University of Bridgeport: SAGE Publications.; Tkalac Verčič, A. (2013), Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima, Zagreb: M.E.P. do.o.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave) i stjecanje minimalno 35 od ukupno 100 bodova unutar obveznih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz zadane nastavne aktivnosti i završni ispit (minimum za prolaz na završnom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

Nastavne aktivnosti – 70% ocjene: 

  • kolokvij – 40%
  • vježbe i seminari – 30%

Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9% bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1 40
Rad na vježbama 0.5 20
Seminarsko izlaganje 0.25 10
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija Prema rasporedu objavljenom na početku semestra.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Karakteristike znanstvenog istraživanja
3. Osnovne paradigme u društvenim istraživanjima
4. Vrste društvenih istraživanja
5. Faze istraživanja: konceptualizacija, operacionalizacija i realizacija
6. Varijable istraživanja
7. Hipoteze istraživanja
8. Metode istraživanja: eksperiment, opažanje i anketa
9. Metode istraživanja: analiza sadržaja, analiza statističkih podataka i intervju
10. Osnove uzorkovanja
11. Vrste uzoraka
12. Metrijske karakteristike istraživanja
13. Realizacija istraživanja i izrada istraživačkog izvještaja ili studije
14. Kolokvij
15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit
Seminari
Tjedan Tema
1. Upute o seminarskim obvezama
2. Seminarska izlaganja na zadane teme
3. Seminarska izlaganja na zadane teme
4. Seminarska izlaganja na zadane teme
5. Seminarska izlaganja na zadane teme
6. Seminarska izlaganja na zadane teme
7. Seminarska izlaganja na zadane teme
8. Seminarska izlaganja na zadane teme
9. Seminarska izlaganja na zadane teme
10. Seminarska izlaganja na zadane teme
11. Seminarska izlaganja na zadane teme
12. Seminarska izlaganja na zadane teme
13. Seminarska izlaganja na zadane teme
14. Seminarska izlaganja na zadane teme
15. Seminarska izlaganja na zadane teme
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upute o načinu rada i obvezama na vježbama
2. Uvod u Excel 1
3. Uvod u Excel 2
4. Excel formule i funkcije 1
5. Excel formule i funkcije 2
6. Uvod u SPSS 1
7. Uvod u SPSS 2
8. Tablično i grafičko prikazivanje rezultata u SPSS-u 1
9. Tablično i grafičko prikazivanje rezultata u SPSS-u 2
10. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 1
11. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 2
12. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 3
13. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 4
14. Ponavljanje za kolokvij i rješavanje problemskih zadataka u Excelu i SPSS-u
15. Provjera znanja rada u Excelu i SPSS-u