Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u komunikologiju
Kratica predmeta KOMP1-1 Šifra predmeta 132351
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj Magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 55
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su sljedeći: upoznati studente s različitim granama znanosti koje se bave društvenim komunikacijama (sociologija, psihologija, semiotika, kibernetika, filozofija), objasniti temeljne pojmove i teorije komunikacija te obrazložiti značenje koje komunikacija, kako ona međuljudska tako i masovna, ima u odgojnom, kulturalnom i društvenom kontekstu suvremenoga društva. 

Predmet će se baviti sljedećim sadržajima: Osnovna podjela komunikacija: intra-personalna, inter-personalna, društvena, masovna; verbalna i neverbalna. Osnove komunikacijskog procesa: pošiljatelj, poruka, kanal, primatelj, feedback, kontekst. Semiotika: sustavi značenja i proces komunikacije. Teorijske tradicije komunikacija: teorija informacije, ritualna teorija. Tehnologije, mediji i medijacije. Komunikacija i kultura. Komunikacija i edukacija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove komunikologije. 2. Izdvojiti glavne značajke teorija komunikacije. 3. Diskutirati i vrednovati društvene procese potaknute razvojem medija komunikacije. 4. Analizirati osnovne modele komunikacijskog procesa. 5. Razlikovati teorijske pristupe o utjecaju medija, te mogućnost njihove primjene u odgoju. 6. Demonstrirati stečena znanja s predmeta u seminarskim izlaganjima.
Literatura
Obvezna

Malović, S. (ur.) (2014.). Masovno komuniciranje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert.

Mataušić, J. M. (2007). Komunikacijske znanosti: znanstvene grane i nazivlje, u: Zbornik radova Znanstvenog kolokvija – Hrvatski studiji. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Leinert-Novosel, S. (2012.). Komunikacijski kompas. Zagreb: Plejada.

Dopunska

Plenković, M. (2014). Medijska komunikacija.  Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo.

Beck, A., Bennett, P., Wall, P. (2002). Communication studies: the essential introduction. London, New York: Routledge.

Carey, J. W. (1990). Communication as culture. Essays on media and society. Boston: Unwin Hyman.

Littlejohn, S. W. (1999). Theories of Human Communication. Belmont: Wadsworth P.C.

Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija. Gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea.

Fiske, J. (2002). Introduction to communication studies. London, New York: Routledge.

O’Sullivan, T. i suradnici (1994). Key concepts in communication and culture studies. London, New York: Routledge.

Umberto, E. (1973). Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit.

Black, J., Bryant, J. (1995). Introduction to communication. Understand the past, experience the present, marvel at the future. Madison, Brown and Benchmark, 1995.

Heath, R. L., Bryant, J. (2000). Human Communication Theory and Research. London: Routledge.

Berger, C. R., Roloff, M. E.,  Roskos-Ewoldsen, D. R. (2010). The Handbook of Communication Science. London: Sage Publications.

Stacks, D. W., Salwen. M. B. (2009).  An integrated approach to communication theory and research. London: Routledge.

Knapp, M. L., Daly, J. A. (2011). Handbook of interpersonal communication. London: Sage Publications.

Mortensen, C. D. (2007). Communication Theory. Transaction Publishers.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: Uvod u predmet, predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, obavezne i preporučene literature, pojašnjenje sustava bodovanja.
2. Neposredna komunikacija: intra-personalna, inter-personalna, komunikacija
3. Društvena komunikacija, posredovana masovna komunikacija.
4. Osnovni pojmovi semiotike.
5. Znak, simbol i njihova interpretacija.
6. Teorije komunikacije.
7. Opis komunikacijskog procesa.
8. Kolokvij.
9. Neverbalna komunikacija.
10. Komunikacija i glazba.
11. Nove tehnologije i oblici komunikacije.
12. Virtualni i fizički ambijent.
13. Filozofija i etika komunikacije.
14. Edukacija i odgoj za medije i komunikaciju.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni susret, objašnjenje tema i načina rada.
2. Komunikacija kao temelj odnosa.
3. Posredovana komunikacija prednosti i nedostaci
4. Analiza i razlikovanje znakova i simbola I.
5. Analiza i razlikovanje znakova i simbola II.
6. Linearni i ritualni model komunikacije
7. Šumovi u komunikacijskom procesu
8. Kolokvij.
9. Govor tijela, prosemika.
10. Mladi i glazba.
11. Nove tehnologije i oblici komunikacije.
12. Virtualni i fizički ambijent.
13. Etika i deontologija u novinarstvu
14. Mediji, sredstva kojima se služimo
15. Kolokvij.