Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1., 2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u bioetiku - razlikovni
Kratica predmeta RAZ-4 Šifra predmeta 176513
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Dajana Carti
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail smartacarti@gmail.com Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s uzrocima nastanka bioetike, s njezinim povijesnim razvojem, definicijom i metodom, glavnim pristupima i paradigmama te njezinim mjestom u okrilju znanosti i u društvu.

Sadržaj kolegija: Bioetika u svjetlu interdisciplinarnog dijaloga; Bioetika kao znanost o preživljavanju; Bios-etos-logos; Bioetika i filozofska etika; Bioetika i teološka etika; Bioetika i medicinska etika; Bioetika kao samostalna disciplina; Bioetika i religija; Bioetika i biologijske znanosti; Bioetika i biomedicinske znanosti; Bioetika i tehnika; Bioetičke paradigme; Kvaliteta života i svetost života; Bioetička edukacija; Bioetičko povjerenstvo; Bioetika-biopravo-biopolitika. Aktualni bioetički problemi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Argumentiranje stava o vrijednosti i kvaliteti života; Navesti i objasniti probleme iz medicinske prakse; Kritički izraziti vlastiti stav o problemima iz kliničke prakse; Sposobnost savjetovanja u moralnim dvojbama pacijenata i njihovih obitelji.
Literatura
Obvezna

Matulić, T. (2001). Bioetika. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku I. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku II. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku, III. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Valjan,V. (2004). Bioetika. Sarajevo: Svjetlo Riječi. (odabrani dijelovi) ; Aramini, M. (2009). Uvod u bioetiku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrani dijelovi). ; Nikodem, K. Tehno-identiteti kiborga. Rastvaranje jastva u interesu preživljavanja, u: Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 13 (2004.) 2, 175-196. ; Vuletić S. i dr., Palijativna skrb i medicinsko-duhovne potrebe terminalnih bolesnika, u: Bogoslovska smotra 84 (2015) 4, 881-906.; Vuletić S., Juranić B., Štefica M., Rakošec Ž. Biomedicinski i morlano-etički aspekti distanazije. U agoniji umiranja pred medicinskom beskorisnošću. u: Diacovensia 22 (2014) 2, 163-200.; Krznar T. 2011. Znanje i destrukcija. Pergamena. Zagreb, 32-47.; Vuletić S., Filajdić Ž., Ivančičević M.. 2016. Transhumanistička eugenika: protetička kiborgizacija ljudskog poboljšanja nanomedicinskim zahvatima, u Steiner M., Šestak I. (ur.) Aktualne moralne teme,  Filozofsko-Teološki Institut Družbe Isusove, Zagreb, str. 245-269. ; Greguric I. Kiborgizacija u sportu – stvaranje tijela bez granica u doba transhumanizma, u: Metodički ogledi 19 (2012) 1, 95-111.;  Marinić M. Jesu li osobe s invaliditetom invalidi?, u: Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 17 (2008) 1-2, 93-94.

Johnstone, Megan-Jane. Bioethics: A Nursing Perspective-6th Edition. Elsevier. 2015. (odabrani dijelovi)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).
2. Uredno izvršene seminarske obaveze.

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: 
2. Završni ispit u obliku seminarskog rada.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Ukupno tijekom nastave 1.3 0
Završni ispit 2.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u bioetiku: nastanak i definicija
2. Bioetika u svjetlu interdisciplinarnog dijaloga
3. Bioetika kao samostalna znanost
4. Bioetika i njezina načela
5. Pobačaj
6. Umjetna oplodnja
7. Presađivanje organa
8. Etički problemi ovisnosti
9. Eutanazija
10. Palijativna skrb
11. Bioetički izazovi kibernetike
12. Prava pacijenata i bioetička povjerenstva
13. Samoubojstvo i smrtna kazna
14. Bioetika i okoliš I
15. Bioetika i okoliš II