Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u akademski studij
Kratica predmeta POVP1-10 Šifra predmeta 111930
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je putem predavanja, aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu, izrade seminarskog i istraživačkog rada upoznati studente s temeljnim značajkama problematike akademskog pisanja, istraživanja društvenih i humanističkih pojava (s posebnim naglaskom na povijest), odnosno metodologiju pripreme i izrade stručnih, znanstvenih i akademskih radova. Sadržaj predmeta: predmet obuhvaća objašnjenje pojma akademsko pisanje (uključujući sve njegove osobitosti), objašnjenje osobitosti istraživanja društvenih i humanističkih pojava (s posebnim naglaskom na povijest), uvod u klasifikaciju i razlike između stručnih, znanstvenih i akademskih radova, praktičan rad na metodama i tehnikama pisanja akademskih radova i uvod u izradu znanstvenih radova. Praktičan rad uključuje izradu seminarsko–istraživačkog rada.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim pojmovima, značajkama i osobitostima akademskoga pisma 2. Ovladati klasifikacijom i razlikama između znanstvenih, stručnih i akademskih radova 3. Ovladati metodama i tehnikama pisanja akademskih te izrade stručnih i znanstvenih radova 4. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu i pronalaziti izvore u knjižnicama i drugim ustanovama 5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 6. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 7. Koristiti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i vještine komuniciranja 8. Steći potrebne vještine za nastavak studija, samostalan rad i stručno usavršavanje 9. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

D. Oraić Tolić, Akademsko pismo. Strategije i tehnike znanstvenoga rada, Zagreb 2011. (odabrana poglavlja); Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb 2012. (odabrana poglavlja).

Dopunska

R. Zelenika, Metodologija i tehnika izrade znanstvenog i stručnog rada, Rijeka 2000.; A. Tkalac Verčič, D. Sinčić Ćorić i N. Pološki Vokić, Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno ili stručno istraživanje, Zagreb 2010.; M. Ormuš, M. Matijević, Intelektualni rad: metode i tehnike, 2. neizmijenjeno izdanje, Zagreb 1981.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; zadaće (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarski rad – 20%
  • 1. zadaća – 25%
  • 2. zadaća – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.24 20
Domaća zadaća 0.3 25
Domaća zadaća 0.3 25
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija Datum predaje izrađenog seminarskog rada 13. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Pojašnjenje sadržaja i cilja predmeta, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza
2. Uvod u povijesnu znanost 1.
3. Uvod u povijesnu znanost 2.
4. Uvod u povijesnu znanost 3.
5. Uvod u akademsko pismo 1: Vrste znanstvene i akademske proze
6. Uvod u akademsko pismo 2: Vrste znanstvene i akademske proze
7. Uvod u akademsko pismo 3: Proces akademskog istraživanja i invencija: Odabir teme i pronalaženje izvora – knjižnični katalozi i baze podataka; arhiv i muzej kao mjesta čuvanja povijesnih izvora
8. Uvod u akademsko pismo 4: Proces akademskog istraživanja i invencija: Internet – primjena u povijesnoj znanosti, povijesni sadržaj na internetu, elektronički časopisi i baze podataka
9. Uvod u akademsko pismo 5: Struktura i dijelovi akademske proze
10. Uvod u akademsko pismo 6: Pisanje teksta, jezik i znanstveni stil
11. Uvod u akademsko pismo 7: Pisanje teksta, jezik i znanstveni stil
12. Uvod u akademsko pismo 8: Citiranje
13. Uvod u akademsko pismo 9: Citiranje
14. Uvod u akademsko pismo 10: Dovršavanje rada
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar: objašnjenje svrhe i načina rada na seminaru, pojašnjenje studentskih obaveza
2. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
3. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
4. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
5. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
6. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
7. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
8. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
9. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
10. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
11. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
12. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
13. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
14. Seminarsko izlaganje - umijeće prezentiranja slobodne teme
15. Završni osvrt na seminar