Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Umijeće govora (govorne vježbe)
Kratica predmeta KOMP4-4 Šifra predmeta 132565
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 20
Vježbe 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Rene Medvešek
Akademski stupanj mag. art. Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail rene.medvesek@gmail.com Telefon +385 (1) 099 4035646
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet Umijeće govora studentima omogućuje uvid u ustrojstvo govornog procesa kao temeljnog oblika ljudskog izražavanja i općenja i upoznaje ih s njegovim osnovnim čimbenicima. Posebna se pozornost posvećuje praktičnom radu sa studentima s ciljem da ih se što bolje pripremi za javno nastupanje pred publikom i u medijima.

Predavanja: Govor kao osnovni oblik priopćavanja. Kako nastaje govor – dah, tijelo, glas. Glas kao posrednik moje osobe i pokazatelj duševnog stanja; navike i ograničenja. Ciljevi i mogućnosti govora u javnom i privatnom životu; upućenost govora. Govorenje  tijelom – govor tijela. Govorenje prostorom; govorne vrednote – govor samog govora. Odnos napisanog i izgovorenog, odnos standardnog jezika i lokalnog/privatnog idioma.

Vježbe: Osvještavanje procesa govorne komunikacije i upoznavanje eventualnog ograničenja privatnog govornog izraza. Priprema za govorenje – vježbe disanja, vježbe oslobađanja i pravilnog držanja tijela, ukorjenjivanje glasa, vježbe artikulacije. Korištenje prostora kao rezonatora, govorenje s mikrofonom i pred kamerama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Osvijestiti ulogu i značaj govornog procesa kao temeljnog oblika ljudskog izražavanja. Poznavati osnovne čimbenika govorne komunikacije. Razlikovati postavke govora u javnome i privatnome životu. Osvijestiti i usvojiti temeljne postavke govornog nastupa. Demonstrirati stečena znanja i usvojene vještina kroz javni nastup pred publikom.
Literatura
Obvezna

Berry, C., Glumac i glas, Zagreb, 1997., Gavella, B., Teorija glume, Zagreb, CDU, 2005 (odabrani dijelovi); Apps, J., Moć glasa, Ostvarenje, Lekenik, 2011.; Zadro, I., Glasoviti govori, Zagreb, Naklada Zadro, 1999.

Dopunska

 

Boban, V., Počela govorne komunikacije, Zagreb, Naklada Jurčić, 2007.; Šego, J., Kako postati uspješan govornik, Zagreb, Profil, 2005.; Škarić, I., Temeljci suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu (70%), aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje, položiti kolokvije kojima se prati i provjerava razina usvojenosti obrađenih sadržaja.

 

Način polaganja ispita

Usmeno.

Način ocjenjivanja

 

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

–       kontinuirana provjera znanja
        –  I kolokviji  35%
        –  II kolokvij 35 %

–       završnog ispita iz predmeta koji iznosi 30% ocjene.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u govornu komunikaciju
2. Govor i glas
3. Govor i tijelo
4. Govor i prostor - jeka
5. Govor tijela - gestikulacija, mimika, stav
6. Tehnike oslobađanja i opuštanja 1
7. Tehnike oslobađanja i opuštanja 2
8. Kolokvij- usmeni
9. Govor govora- govorne vrednote
10. Odnos pisanog i govorenog - učenje teksta, čitanje na glas
11. Priprema govora - strukturiranje
12. Jezični standard - odnos javnog i privatnog govora
13. Retorika- stilistika
14. Govor na otvorenom i pred mikrofonom
15. Kolokvij - usmeni
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u govornu komunikaciju
2. Govor i glas
3. Govor i tijelo
4. Govor i prostor - jeka
5. Govor tijela - gestikulacija, mimika, stav
6. Tehnike oslobađanja i opuštanja 1
7. Tehnike oslobađanja i opuštanja 2
8. Kolokvij
9. Govor govora- govorne vrednote
10. Odnos pisanog i govorenog - učenje teksta, čitanje na glas
11. Priprema govora - strukturiranje
12. Jezični standard - odnos javnog i privatnog govora
13. Retorika- stilistika
14. Govor na otvorenom i pred mikrofonom
15. Kolokvij