Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teorije medija
Kratica predmeta KOMP3-1 Šifra predmeta 132548
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će kroz ovaj predmet naučiti u kakvom suodnosu stoje masovni mediji i društvo te će im biti objašnjen temelji discipline masovne komunikacije kao znanstvenog  područja i osnovne teorije medija koje se razvijaju u 20. i 21. stoljeću. Također, govorit će se o glavnim atributima masovnih medija i njihovog doprinosa komuniciranju informacija i ideja; analizirat će se politički, društveni i  ekonomski kontekst medija i proučiti komunikacijski odnos pojedinca, društva i medijske industrije, te će se studente potaknuti da postanu kritički korisnici informacija posredovanih putem masovnih medija, kao i da razumiju efekte koje masovni mediji imaju na pojedince, grupe i društva. Proučavat će se i neki budući pravci razvoja masovnih medija. Na kraju predmeta studenti će biti osposobljeni predstaviti relevantne teorije o društvenoj ulozi medija, znati usporediti teorijske stavove vezane za poziciju medija u suvremenom društvu i stanje u medijskoj praksi današnjice; moći kritički analizirati medijski posredovane informacije i utjecaj medija. Predmet želi upoznati studente s različitim pristupima analizi masovnih medija i komunikacije, kao i s najvažnijim teoretičarima koji su pridonijeli razvoju discipline komunikologije i medijskih studija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati ulogu i značaj teorija medija. 2. Izdvojiti glavne značajke najvažnijih teorija medija. 3. Povezati različite teorije medija. 4. Diskutirati o društvenoj ulozi medija. 5. Analizirati osnovne postavke teorija medija, medijski posredovane informacije i utjecaje medija. 6. Interpretirati teorijske perspektive najznačajnijih autora iz područja teorije medija.
Literatura
Obvezna

Inglis, F. (1997). Teorija medija. Zagreb: AGM. (odabrana poglavlja)
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju.
Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert, 2006. (odabrana poglavlja)
Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University P
Malović, S. (ur.) (2014.). Masovno komuniciranje. Zagreb: Golden marketing –
Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Baran, S. J., Davis, D. K., Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future, Cengage Learning, 2009.; McLuhan, M., Razumijevanje medija, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.; Ćalović, D., Uvod u teoriju medija, Beograd, Megatrend Univerzitet, 2009.; Littlejohn, S. W., Theories of Human Communication, Belmont, Wadsworth P.C., 1999.; Bryant, J., Human Communication Theory and Research, London, Routledge, 2000.; Stacks, D. W., Salwen. M. B.,  An integrated approach to communication theory and research, London, Routledge, 2009.; McQuail, D., Introduction and Overview, u:  „Communication Theory & Researc“, 2005.; Kunczik, M., Zipfel, A., Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb, Zaklada Friedrich Ebert, 2006.; Ruggiero, T. E., Uses and gratifications theory in the 21st century, u: „Mass communication & Society“, 3 (2000) 1, 3-37.; Shanahan, J., Morgan, M., Television and its viewers: cultivation theory and research, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.; Taylor, P. A., Harris, J., Marshal McLuhans’ understanding of the media, u: Critical theories of mass media. Then and now, Open University press, 2008. McQuail, D. (2010). McQuails Mass Communication Theory, 6th ed. London: SAGE Publications.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarski rad – max. 15 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 30 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.14 30
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.57 15
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u teoriju medija.
2. Društvo i masovna komunikacija. Hipodermička teorija medija. Lasswellov komunikacijski model.
3. Razvoj empirijskog istraživanja medija: od manipulacije do "persuazivne komunikacije".
4. Ograničeni učinci medija: dvostupanjski tijek komunikacije (Two-Step Flow of Communication).
5. Funkcionalistička teorija medija. Teorija koristi i zadovoljstva.
6. Kritička paradigma. Kulturalna industrija, Frankfurtska škola.
7. Kulturalni studiji.
8. Kolokvij.
9. Teorija dnevnog reda.
10. Teorija spirale šutnje.
11. Teorije medija o utjecaju medijskog nasilja.
12. Modernizacija i medija. Globalizacija i mediji. Torontska škola.
13. Teorija ovisnosti.
14. Postmodernističke teorije medija.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela tema.
2. Predstavnici Frankfurtske škole: Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse
3. Beb Bagdikian; Jean Baudrillard
4. Manuel Castells; Noam Chomsky
5. Guy Debord; John Fiske
6. George Gerbner; Jurgen Habermas
7. Stuart Hall; Henry Jenkins
8. Kolokvij.
9. Douglas Kellner; Harold Lasswell
10. Paul Lazarsfeld; Walter Lipmann
11. Predstavnici Torontske škole: McLuhan, Innis, Ong, Eisenstein; Dennis McQuail
12. Wilbur Schramm; Alvin Toffler
13. Raymond Williams; Ian Ang
14. Roger Silverstone; Elisabeth Noelle-Neumann
15. Kolokvij.