Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teorije i istraživanje javnoga mnijenja
Kratica predmeta KD1 2-2 Šifra predmeta 186872
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jakicakr@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stanko Rihtar
Akademski stupanj Diplomirani psiholog Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail stanko.rihtar@pilar.hr Telefon +385 (1) 4886 803
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim klasičnim i suvremenim teorijama javnoga mnijenja te valjanim metodologijskim pristupom i aktualnim dometom empirijskih istraživanja. Predmet bi, prvo, trebao pridonijeti boljem razumijevanju geneze i dinamike javnoga mnijenja te osposobiti studente za pravilnu interpretaciju i uporabu rezultata istraživanja koja se provode na tom području. Drugo, provedbom vlastitog istraživanja u okviru vježbi trebali bi operativno upotrijebiti sve što su naučili tijekom nastave kako bi se izravno uvjerili i naučili na koji se način priprema, provodi, analizira i prezentira istraživanje koje zadovoljava visoke znanstvene/stručne standarde. 

Sadržaj predmeta: Konceptualizacija javnosti, mnijenja i javnoga mnijenja. Sociološke i psihološke teorije javnoga mnijenja. Javno mnijenje kao komunikološki koncept. Razvoj i aktualni status istraživanja javnoga mnijenja. Primjena kvalitativnih i kvantitativnih metoda u istraživanju javnog mnijenja. Osobni intervju i fokus-grupe. Anketa (vrste anketne metode, planiranje i realizacija uzorka, konstrukcija anketnog upitnika, provedba ankete, obrada i interpretacija rezultata). Ostale metode. Transverzalna i longitudinalna istraživanja javnoga mnijenja. Predizborna istraživanja i izlazne ankete. Metrijske karakteristike istraživanja i glavni izvori pogrešaka i pristranosti. Društveni značaj i etika istraživanja javnoga mnijenja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke klasičnih i suvremenih teorija javnoga mnijenja. Analizirati osnovne postavke metodologijskog pristupa i aktualnog dometa empirijskih istraživanja javnoga mnijenja. Interpretirati rezultate istraživanja koja se provode iz područja javnoga mnijenja. Objasniti društveni značaj i ulogu etike u istraživanju javnoga mnijenja. Praktično (posebno metodologijski) utvrditi naučeno provedbom vlastitog istraživanja.
Literatura
Obvezna

Lamza Posavec, V., Javno mnijenje: teorije i istraživanje, Zagreb, Alinea, 1995.; Gawiser, S. R., Witt, E. G., A Journalist’s Guide to Public Opinion Polls, Wesport, Praeger Publishers, 1994.

Dopunska

Norander, B., Wilcox C., Understanding Public Opinion, Washington D. C., CQ Press, 2010.;

Lamza Posavec, V., Mjerenje javnosti: metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015.

Odabrani članci iz časopisa: Public Opinion Quarterly, International Journal of Public Opinion Research, Društvena istraživanja i dr

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave); stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti; završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

  1. nastavne aktivnosti 70% ocjene – prvi kolokvij 30%, drugi kolokvij 30%, kratke provjere znanja 10 %;
  2. završni ispit – 30% ocjene.

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada: izvrstan (5) 90 do 100% bodova; vrlo dobar (4) 80 do 89,9% bodova; dobar (3) 65 do 79,9% bodova; dovoljan (2) 50 do 64,9% bodova; nedovoljan (1) 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 0
Rad na vježbama 1 20
Kolokvij-međuispit 1 25
Kolokvij-međuispit 1 25
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. termin nastave i 15. (zadnji) termin vježbi.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: plan i način rada, obveze na predmetu. Naznaka tematskog raspona predmeta: što je javno mnijenje, zašto se istražuje, kako se istražuje i kako se publiciraju (prezentiraju) nalazi.
2. Što je javno mnijenje? Kako se konceptualizira javnost, mnijenje i javno mnijenje ovisno o kulturno-povijesnom, sociološkom, (socio)psihološkom ili komunikološkom teorijskom osloncu.
3. Žašto se istražuje javno mnijenje? Osvrt na povijesni razvoj i aktualni status istraživanja javnoga mnijenja te njegovu društvenu, političku i praktičnu relevantnost u moder(niziran)im društvima; etička pitanja. Kako se istražuje javno mnijenje? Istraživanje kao proces; naznaka glavnih faza procesa.
4. 1. faza – priprema: izbor problematike (tema), konceptualizacija istraživanja, operacionalizacija (konstrukcija mjernih instrumenata i upitnika); vrste i uloga varijabli/skala.
5. Vrste uzoraka; prednosti i nedostatci pojedinih vrsta.
6. Intervjui i fokus-grupe kao kvalitativni izvori potencijalno relevantnih informacija za kvantitativna istraživanja.
7. 2. faza – provedba: načini prikupljanja podataka (primarni i sekundarni izvori); vrste anketnih istraživanja; transverzalna i longitudinalna istraživanja; predizborna istraživanja i izlazne ankete; prednosti i nedostatci/ograničenja pojedinih vrsta.
8. Kolokvij
9. 3. faza – sređivanje, obrada, analiza i interpretacija rezultata: metrijske karakteristike istraživanja i glavni izvori pogrešaka i pristranosti po fazama; doseg interpretacije nalaza ovisno o spomenutim ograničenjima.
10. 4. faza – prikaz (objavljivanje, publiciranje, diseminacija) nalaza ovisno o mediju i publici kojoj su namijenjeni (stručna ili šira javnost); etički kodeksi objavljivanja koje propisuju glavne strukovne udruge WAPOR (World Association of Public Opinion Research) i ESOMAR (European Society of Marketing Research).
11. Publiciranje u znanstvenoj/stručnoj literaturi; publiciranje u obliku istraživačkog izvješća namijenjenog potrebama naručitelja istraživanja.
12. Prikaz i interpretacija rezultata u masovnim medijima: TV, radio, tisak, internet.
13. Kritički osvrt na javni (medijski) tretman rezultata različitih istraživanja javnoga mnijenja iz perspektive svega naučenog tijekom semestra.
14. Prikaz rezultata vlastitog istraživanja u obliku istraživačkog izvješća, znanstvenog ili stručnog rada.
15. Simulacija prikaza rezultata vlastitog istraživanja u masovnim medijima (TV, radio, tisak, internet).
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s analitičkim softverom: SPSS, JASP. Upoznavanje sa sekundarnim izvorima podataka dostupnim on-line: ESS (European Social Survey), WVS (World Values Survey), Pilarov barometar hrvatskoga društva i slično.
2. Preuzimanje (ili općenito: unos), kontrola i sređivanje vlastitih podataka ili podataka iz sekundarnih izvora; podatci kao varijable; vrste i transformacije varijabli; distribucije varijabli.
3. Osnovni deskriptori: prosjeci (aritmetičke sredine), proporcije i glavne mjere varijabilnosti (varijanca/standardna devijacija); izračun u SPSS-u/JASP-u.
4. Osnovni pokazatelji razlika (hi-kvadrat test, t-test, jednosmjerna ANOVA); izračun u SPSS-u/JASP-u.
5. Osnovni pokazatelji povezanosti (korelacija) i determinacije (regresija); izračun koeficijenata u SPSS-u/JASP-u.
6. Inferencijalni iskorak: uzorak i populacija; deskriptori/koeficijenti kao statistici; teorijske distribucije statistika i procjena parametara; raspon sigurnosti (pouzdanosti); izračun u SPSS-u/JASP-u.
7. Pojam statističke značajnosti; značajnost naučenih statistika/koeficijenata; izračun u SPSS-u/JASP-u.
8. Priprema vlastitog istraživanja: izbor tema; početni izbor varijabli i konstrukcija upitnika.
9. Priprema vlastitog istraživanja: provedba intervjua i fokus-grupe; pilot-anketa.
10. Priprema vlastitog istraživanja: završna verzija upitnika i dogovor za provedbu; provedba u obliku domaće zadaće tijekom dva tjedna.
11. Priprema za unos, transformacije i obradu podataka; ponavljanje postupaka naučenih na sekundarnoj građi kao priprema za baratanje vlastitim podacima.
12. Unos, obrada i zajednička analiza/interpretacija podataka vlastitog istraživanja.
13. Priprema za prikaz u znanstvenoj/stručnoj literaturi ili u obliku istraživačkog izvješća prema načelima naučenim na nastavi (rad u grupama; prikaz svima na nastavi).
14. Priprema za simulaciju prikaza rezultata vlastitog istraživanja u masovnim medijima prema načelima naučenim na nastavi (rad u grupama; prikaz svima na nastavi).
15. Kolokvij