Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teološki aspekti umiranja i smrti
Kratica predmeta SESD2-3 Šifra predmeta 144267
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ante Vučković
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail antev58@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s oblicima umiranja i povijesnim shvaćanjima smrti. Razumijevanje različitih formi ophođenja s krajem života. Snalaženje u različitim pogledima na smrt: filozofskom, religioznom, društvenom. Poznavanje temeljnih suvremenih rasprava o umiranju i smrti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će biti u stanju razlikovati različite pristupe umiranju i smrti, opisati glavne povijesne promjene, pojasniti razloge suvremenih rasprava i razlikovati područja i pristupe koji se bave ljudskom kontingencijom.
Literatura
Obvezna

1. Platon, Fedon, (preveo i priredio Jure Zovko), Jurčić, Zagreb 2010.
2. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985., §§ 46 – 53.
3. Emmanuel Levinas, La mort et le tremps, L’Herne, Paris 1991.
4. Elisabeth Kubler-Ross, Razgovori s umirućima, oko tri ujutro, 1997.
5. Jean-Pierre Wils, Ars moriendi. Über das Sterben, Insel, Frankfurt am Main und Leipzig, 2007.
6. Simon Critchley, Knjiga mrtvih filozofa, Ljevak, Zagreb 2010.
7. Philippe Aries, Geschichte des Todes, dtv, Munchen 1980.

Dopunska

1. Ante Vučković, Smislenost smrti, Crkva u svijetu, 33 (1998), br. 1, str. 30-52.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 1.1 30
Ukupno tijekom nastave 2.4 30
Završni ispit 2.6 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Smrt i kraj: egzistencijalni problem.
2. Uvod u pitanja ljudske konačnosti.
3. Smrt i smisao: filozofski problem.
4. Sokrat i grčko rješenje, Augustin i kršćansko rješenje, Heidegger i anticipacija smrti, Levinas i smrt drugog čovjeka.
5. Smrt i drugi život: religiozni problem.
6. Vjera u zagrobni život, različite predodžbe života nakon smrti i njihovo trajanje.
7. Smrt i drugi: društveni problem.
8. Povijesne promjene ophođenja sa smrću i umiranjem.
9. Nasilna smrt. Tortura, moć, ubijanje.
10. Dobra i poželjna smrt.
11. Promjene predodžbi o poželjnoj smrti.
12. Ars moriendi.
13. Smrt i tehnika: ubijanje na daljinu i preživljavanje izvan tijela: stvarnost i iluzije.
14. Književnost, film i filozofija.
15.