Teološka antropologija

Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teološka antropologija
Kratica predmeta SESD2-2 Šifra predmeta 144266
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valerija Kovač
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valerija.kovac13@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Sustavni prikaz teološkog govora o čovjeku i ljudskoj zajednici u svjetlu Božje objave, tradicije Crkve i teološkoh pravaca.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1.definirati temeljne pojmove teološke antropologije; 2. objasniti teološko tumačenje Božje objave o čovjeku; 3. izdvojiti otvorena pitanja i perspektive teološkog govora o čovjeku; 4. usporediti katoličku antropologiju s antropologijom drugih kršćanskih zajednica;
Literatura
Obvezna

1. Nemet, L. (2003), Teologija stvaranja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 27-44. 47-53. 107-132. 150-163. 172-200.;
2. Mateljan, A. (2006), Obdareni ljubavlju. Uvod u teologiju milosti. Split: Crkva u svijetu, str. 64-74. 165-208.;
3. Nemet, L. (2002), Kršćanska eshatologija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 63-153.;
4. Ratzinger, J. (2011), Dogma i navještaj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 142-155. 178-200. 221-230. 273-308.

Dopunska

1. Ratzinger, J. (2008), U početku stvori Bog. Promišljanja o stvaranju i grijehu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 15-30. 51-110.;
2. Papa Franjo (2015), Laudato sì. Enciklika o brizi za zajednički dom. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 108-126. 155-187.;
3. Papa Franjo (2018), Gaudete et exsultate – Radujte se i kličite. Apostolska pobudnica o pozivu na svetost u današnjem svijetu, u:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
4. W. Kasper, W. KASPER, Narav – milost – kultura, u: Crkva u svijetu, 39 (2004.) 4, 459-476; također u: http://hrcak.srce.hr/
5. Lavatori, R. (2011), Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Pohađanje nastave 0.2 0
Seminarski rad 1.2 30
Ukupno tijekom nastave 2.5 30
Završni ispit 2.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Teološki govor o čovjeku i suvremeno traganje za identitetom
2. Smisao biblijskih izvještaja o stvaranju svijeta i čovjeka
3. Čovjek stvoren na sliku Božju
4. Čovjek jedno i cjelovito biće: biblijska vizija čovjeka
5. Čovjek jedno i cjelovito biće: teološko-povijesni razvoj antropologije
6. Čovjek kao osoba
7. Čovjek u opoziciji Bogu: biblijski temelji i povijesni razvoj nauka o istočnome grijehu
8. Bit i smisao istočnoga grijeha: grijeh prvih ljudi i stanje grijeha
9. Čovjek po milosti Božjoj otkupljen na novi život: biblijski temelji
10. Milost kao temeljni Božji stav i spasenjsko djelovanje prema čovjeku
11. Djelovanje Božje milosti u čovjeku: usavršenje naravi i opravdanje
12. Čovjekov život u milosti (ulivene kreposti, zasluge, iskustvo milosti)
13. Teološki govor o smrti i susret s Bogom poslije smrti (posebni i univerzalni sud)
14. Uskrsnuće mrtvih
15. Čovjekova sudbina poslije smrti: čistilište, nebo, pakao i Povijesno-kozmička eshatologija