Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Tehnike odnosa s javnošću
Kratica predmeta KOMP3-3 Šifra predmeta 132552
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Iko Skoko
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail iskoko@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime dr. sc. Miro Radalj
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilje predmeta je osposobiti studente za praktično bavljenje odnosima s javnošću, odnosno upoznati ih s tehnikama i taktikama, kako bi mogli obavljati operativne komunikacijske aktivnosti u odnosima s javnošću. Naime, odnosi s javnošću u svome djelovanju koriste specifične tehnike, taktike i alate kako bi ostvarili zacrtane ciljeve. Zato je svrha ovoga predmeta ukazati studentima na važnost, vrste i karakteristike tehnika odnosa s javnošću te ih osposobiti za praktičnu uporabu tih komunikacijskih i organizacijskih vještina. Kako je jedan od temeljnih preduvjeta za bavljenje odnosima s javnošću baš kao i  u novinarstvu – pisanje, ovaj će predmet omogućiti studentima ovladavanje tehnikama pisanja za odnose s javnošću te stjecanje znanja o praktičnoj uporabi alata za odnose s javnošću. Također će ih osposobiti za javne nastupe te uporabu govornih vještina u odnosima s javnošću.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj, vrste i karakteristike tehnika odnosa s javnošću. Demonstrirati stečena znanja s predmeta koristeći tehnike pisanja za odnose s javnošću. Izdvojiti i opisati glavne alate za odnose s javnošću. Samostalno organizirati događaj i upravljati njime (event management). Samostalno održati javni nastup koristeći naučene govorne vještine u odnosima s javnošću.
Literatura
Obvezna

Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Tkalac Verčič, A., Laco, K., Odnosi s medijima, Zagreb, Masmedia, 2004.; 

Gregory, A., Planiranje i upravljanje kampanjama, Zagreb, HUOJ, 2006.;

Tomić, Z., Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Zagreb – Sarajevo, Synopsis, 2008. (odabrana poglavlja); 

Dopunska

Oliver, S., Public Relations Strategy, London i Philadelphia, CIPR, 2010.(odabrana poglavlja);

Skoko, B., Bajs, D., Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda, u Politička misao, 44, 1, 2004, str. 93-116.;

Milas, Z., Uvod u korporativnu komunikaciju, Zagreb, NoveltiMillenium, 2011.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

2. Uredno izvršene vježbe

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na vježbama i  dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Zadaća

3) Završni ispit (pismeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Vježbe – max. 20 %; 

   2) 1. kolokvij – max. 20 %;

   3) 2. kolokvij – max. 20 %;

   4) zadaća – max 10%

b) Završni ispit 

   5)  Pismeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Domaća zadaća 0.38 10
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Rad na vježbama 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Ciljevi, strategije i taktike Odnosa s javnošću
2. Identitet - korporativni, vizualni, on-line reputacija
3. Analiza i odabir ciljnih javnosti
4. Komunikacijski plan
5. Odnosi s medijima
6. Priopćenje za medije
7. kolokvij
8. Javni nastupi i intervju
9. Upravljanje događajima
10. Oglašavanje
11. Društvene mreže - facebook
12. Društvene mreže
13. Krizni komunikacijski priručnik
14. Vrednovanje Odnosa s javnošću
15. kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Pregled dnevnih tema i kritički osvrt
2. Korporativni identitet (misija, vizija, ciljevi)
3. Segmentacija ciljnih javnosti organizacije
4. Komunikacijski plan
5. Adrema
6. Priopćenje za medije
7. kolokvij
8. Priprema javnog nastupa
9. Upravljanje događajem
10. Priprema oglasa
11. Upravljanje facebook stranicom
12. Priprema infografike, twitter profila, otvaranje youtube kanala, obrada videa
13. Krizni komunikacijski priručnik
14. AVE metrika
15. kolokvij