Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Svjetska povijest: 1914. - 1991.
Kratica predmeta POVP1-1 Šifra predmeta 97809
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj kolegija jest putem predavanja, aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu i seminarskog rada upoznati studente s temeljnim značajkama najvažnijih povijesnih procesa u XX. stoljeću.  Sadržaj kolegija: kolegij obuhvaća razdoblje od 1914. do 2000., odnosno pregled političke, diplomatske, vojne, gospodarske i društvene povijesti Prvog svjetskog rata, međuratnog razdoblja, Drugog svjetskog rata, Hladnog rata i posthladnoratovskog svijeta. Poseban naglasak biti će usmjeren ka povijesti Njemačke, SSSR-a, SAD, Kine, Ujedinjenih naroda i Europske unije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati temeljne pojmove i procese koji se vezuju uz glavne političke, vojne i društvene procese do kojih je došlo u svijetu 1914.-1991.; 2. Izdvojiti najvažnije značajke glavnih političkih, vojnih i društvenih procesa u svijetu 1914.-1991.; 3. Opisati tijek najvažnijih političkih, vojnih i društvenih procesa do kojih je došlo u svijetu 1914.-1991.; 4. Interpretirati uzroke i učinke najvažnijih političkih, vojnih i društvenih procesa do kojih je došlo u svijetu 1914.-1991.; 5. Razlikovati uzroke i posljedice najvažnijih političkih, vojnih i društvenih procesa u svijetu 1914.-1991.; 6. Napisati jasan i strukturiran pisani rad i održati strukturirano usmeno izlaganje; 7. Preuzimati temelje društveno odgovornog ponašanja, odnosno formirati stav prema kojem su sve vrste totalitarnih i autoritarnih političkih i vojnih projekata neprihvatljivi.
Literatura
Obvezna

A. Best i dr., International History of the Twentieth Century and Beyond, London, New York, Routledge, 2008; D. Dinan, Origins and Evolution of the EU, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006; The Times atlas of world history, London, Times Books 1998.  (odabrani dijelovi i odabrano seminarsko gradivo)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • kolokvij – 50%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz nužno je riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.5 50
Seminarski rad 0.5 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija Deseti nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, objašnjenje svrhe i cilja kolegija, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Povijest Prvog svjetskog rata – 1
3. Povijest Prvog svjetskog rata – 2
4. Povijest međuratnog razdoblja - 1
5. Povijest međuratnog razdoblja - 2
6. Povijest Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika 1918.-1941.
7. Povijest Njemačke 1918.-1939.
8. Povijest Drugog svjetskog rata – 1
9. Povijest Drugog svjetskog rata – 2
10. Povijest Hladnog rata – 1; Kolokvij
11. Povijest Hladnog rata - 2
12. Povijest Sjedinjenih Američkih Država 1945.-2000.
13. Povijest Kine 1914.-2000.
14. Povijest Ujedinjenih naroda
15. Povijest Europske unije
Seminari
Tjedan Tema
1. Objašnjenje studentskih obveza u dijelu: seminarski radovi
2. Plemstvo Austro-Ugarske i Prvi svjetski rat
3. Ratna propaganda Ujedinjenog Kraljevstva i carske Njemačke: sličnosti i razlike
4. Ideološka podloga fašizma u Italiji
5. Španjolski građanski rat
6. Vanjska politika SSSR-a 1936.-1941.
7. Vjerske zajednice i nacistički režim
8. Imperijalni Japan i autarkija
9. Stvaranje carstva: Treći Reich i budućnost istočne Europe
10. Kolokvij
11. Pokret nesvrstanih
12. Sjedinjene Američke Države i Latinska Amerika 1918.-1990.
13. Gospodarska politika Kine (nakon 1949.)
14. Ujedinjeni narodi i ciparski sukob
15. Vanjska politika Europske unije