Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Suvremeni historiografski pristupi
Kratica predmeta POVD215 Šifra predmeta 101704
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ines Sabotič
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ines.sabotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 681
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nikolina Šimetin Šegvić
Akademski stupanj Magistra povijesti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje sa suvremenim pristupima i metodama proučavanja prošlosti. Studenti će biti upoznati sa suvremenim historiografskim trendovima (interdisciplinarnost i specijalizacija, metodološka konceptualizacija nacionalnih i općih povijesnih tema, recentna – “prezentna” – povijest i slično) i njihova povezivanja s najznačajnijim naslijeđem historiografskih škola 19. i 20. stoljeća. Predmet obuhvaća studentski rad na odabranim djelima, odnosno seminarski rad na temu metodološke problematike povijesne znanosti (historiografije).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i vrednovati suvremene historiografske pojmove i procese 2. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu 3. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 4. Održati jasno, strukturirano i argumentirano usmeno izlaganje 5. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 6. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Odabrane knjige i članci.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 50% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – kritički prikaz knjige (usmeni i pismeni); kritički prikaz članka (usmeni i pismeni); aktivno sudjelovanje u raspravi.
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

Nastavne aktivnosti – 100 % ocjene

  • samostalni rad i usmeno izlaganje – 30%
  • samostalni rad i usmeno izlaganje – 50%
  • sudjelovanje u raspravi – 20%

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 0
Aktivnost na nastavi 0.3 20
Samostalni rad 0.7 30
Samostalni rad 1 50
Ukupno tijekom nastave 3 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Odabrane teme
3. Odabrane teme
4. Odabrane teme
5. Odabrane teme
6. Odabrane teme
7. Odabrane teme
8. Odabrane teme
9. Odabrane teme
10. Odabrane teme
11. Odabrane teme
12. Odabrane teme
13. Odabrane teme
14. Odabrane teme
15. Završni seminar