Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Supervizija i kvaliteta života radnika u zdravstvu
Kratica predmeta SESD3-2 Šifra predmeta 144271
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 28
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Darko Ropac
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dropac@mefst.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Približiti studentima superviziju kao metodologiju usvajanja profesionalnog razvoja i znanja, te njen utjecaj na osiguranje kvalitete rada i kvalitetu života zdravstvenih radnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja i odrađenog seminarskog rada student će biti sposoban za vođenje supervizije u zdravstvenoj ustanovi, razvijati sustave samoprocjene i procjene rada pojedinaca, utvrđivati potrebe za stručnim osobljem, rješavati konfliktne intrapersonalne situacije, te upotrijebiti motivacijske tehnike za poboljšanje kvalitete radnog okruženja.
Literatura
Obvezna

1. Bond,M, Holland, S: Skills of Clinical Supervision for Nurses, Buckingham, Open University ress, 1998.
2. Čulig, J. Zovko, V. Priručnik za procjenu radnog učinka, ZZJZ, Zagreb, 2002

Dopunska
  1. Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad 
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 1.1 30
Ukupno tijekom nastave 2.5 30
Završni ispit 2.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod (uloga i preduvjeti procjene, pogreške, intervju)
2. Procjene učinka rukovodećeg i stručnog kadra
3. Procjena učinka administrativnog i pomoćnog osoblja
4. Što je kvaliteta u zdravstvu? (koncept, odlike, definicije, osobitosti)
5. Zakonodavni okvir za uspostavu kvalitete u zdravstvenim ustanovama u RH
6. Sustav upravljanja kvalitetom u zdravstvu (povijest, ciljevi, ISO norme, certifikacija, akreditacija, prednosti)
7. Koncept kontinuiranog unapređenja kvalitete u zdravstvu (model, indikatori)
8. Poboljšanje kvalitete u zdravstvu
9. Management u suvremenom zdravstvu
10. e-zdravstvo i utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite
11. Menadžment ljudskih potencijala
12. Regrutiranje i selekcija kadrova
13. Obuka i razvoj
14. Procjena performansi
15. Radni odnosi