Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Strategije odnosa s javnošću
Kratica predmeta KD1 2-1 Šifra predmeta 186871
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Iko Skoko
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail iskoko@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Krešimir Dabo
Akademski stupanj Magistar odnosa s javnostima Zvanje
Kontakt e-mail dabo.kresimir@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti se upoznaju i svladavaju proces strateškog planiranja i upravljanja u odnosima s javnošću analizirajući ključne pojmove i korake strateškog planiranja i njihove primjene u praksi. Detaljno analizirajući četverofazni proces planiranja i upravljanja odnosima s javnošću, studenti se upoznaju s istraživačkim i analitičkim metodama, važnošću postavljanja komunikacijskih ciljeva i određivanju stakeholdera i ciljnih javnosti, proaktivnim i reaktivnim strategijama te zakonitostima i metodama evaluacije. Studenti završetkom ovog predmeta stječu kompetencije za pripremu komunikacijskih planova i strategija, njihove provedbe te konačno, evaluacije i revizije provedenih aktivnosti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove strateških odnosa s javnošću. Prepoznati ulogu i značaj odnosa s javnošću u kriznim situacijama. Objasniti ulogu odnosa s javnošću u korporativnom komuniciranju. Predložiti vlastite oblike strateškog komuniciranja s medijima u kriznim situacijama.
Literatura
Obvezna

Jugo, D., Strategije odnosa s javnošću, Zagreb, Profil &Novelti Millenium, 2012.;

Gregory, A., Planiranje i upravljanje kampanjama, Zagreb, HUOJ, 2006.; Tench, R., Yeomans, L., Otkrivanje odnosa s javnošću, Zagreb, HUOJ, 2009.

Dopunska

Weintraub Austin, E., Strategic Public Relations Management, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2006.; Smith, R., Strategic Planning for Public Relations, New York i London, Routledge, Taylor and Francis Group, 2009.; Wilcox, D. L., Cameron, G. T., Public relations – Strategies and tactics, Boston, Pearson education, 2012. Potter, L., Komunikacijski plan – srž strateških komunikacija, Zagreb, HUOJ, 2007.; Tomić, Z., Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Zagreb-Sarajevo, Synopsis, 2008.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) seminarsko izlaganje

2) 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

3) završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u strateške odnose s javnošću
2. Analiza i definiranje ključnih pojmova strateških odnosa s javnošću
3. Primjena strateških odnosa s javnošću u korporativnom komuniciranju
4. Strateško komuniciranje s medijima u kriznim situacijama
5. Modeli i pristupi planiranju u odnosima s javnošću
6. Načela definiranja ciljeva, određivanje ciljnih javnosti i stakeholdera
7. 1. kolokvij
8. Strateško promišljanje i strateško upravljanje komunikacijskim programom
9. Definiranje ključnih poruka i strateški izbor kanala komunikacije
10. Strategije i taktike u odnosima s javnošću
11. Proaktivne strategije odnosa s javnošću
12. Reaktivne strategije odnosa s javnošću
13. Evaluacija, revizija i ocjenjivanje komunikacijskih programa
14. Revizija i korektivne aktivnosti
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
7. 1. kolokvij
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
15. 2. kolokvij