Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Strani jezik - Engleski I
Kratica predmeta POVP1-5 Šifra predmeta 142202
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 74
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

U okviru kolegija studenti će razvijati opće kompetencije razumijevanja, slušanja, govora i pisanja te gramatičke kompetencije na temelju pismenih i usmenih tekstova u akademske namjene. Studenti će tekstove analizirati na različite načine kao što su: opće i detaljno razumijevanje teksta, koherentnost teksta, traženje informacija u tekstu, traženje značenja u tekstu, razlikovanje osnovne ideje teksta od detalja kojima je potkrijepljena, potpuno, letimično i selektivno čitanje teksta, itd. Osim toga studenti će učiti o jezičnim odnosima kao što su iskazivanje suprotnosti, uvjeta, uzroka i učinka. Studenti će se učiti vještini akademske komunikacije i diskusije, slušanju i prekidanju sugovornika u primjerenom trenutku te izražavanju slaganja ili neslaganja s idejama sugovornika. Kolegij će se baviti i različitim vrstama eseja, a studenti će se učiti pisati i prezentirati njihov sadržaj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati, razumjeti, analizirati i koristiti napredne engleske gramatičke strukture. Čitati, slušati i razumjeti akademske tekstove. Prepoznati sastavne dijelove eseja te njihove funkcije. Naučiti pisati i prezentirati dijelove eseja. Izraziti i braniti mišljenje o akademskim temama
Literatura
Obvezna

Williams, Jessica (2013). Academic Encounters, 2nd Edition, American Studies 2, Reading and Writing. New York: Cambridge University Press.

Uručci i drugi materijali predavača po potrebi.

Dopunska

Bailey, S. (2011). Academic Writing. Third Edition. New York: Routledge. Jordan, R.R. (1999); Academic Writing Course. Third edition. Essex: Pearson Education Limited. Murphy, R. (2012). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Relevantni jednojezični i dvojezični rječnici.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene nastavne obveze – aktivno sudjelovanje na satu;

Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem nastavnih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

3)      1. kolokvij – 35%

4)      2. kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene

usmeni ispit (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Ukupno tijekom nastave 1.8 70
Završni ispit 0.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija Sedmi i četrnaesti nastavni termin u semestru.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. From Colonies to United States.
3. A Balance of Power.
4. The Bill of Rights.
5. Freedom of Expression: How Far Does It Go?
6. Separating Religion and Government.
7. Midterm exam.
8. Guns in America: The Right to Bear Arms.
9. America's First People.
10. Slavery.
11. A Country of Immigrants.
12. America's Increasing Diversity.
13. The Undocumented: Unauthorized Immigrants.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Reading for Main Ideas. Reading for Details. Guessing Meaning from Context.
3. Cues for Word Meaning. Examining Graphics. Showing Contrast.
4. Reading Critically. Expressing Permission. Writing Definitions. Topic Sentences.
5. Main Ideas. Taking Notes. Word Families. Collocations.
6. Reading for Details. Writing about Numbers. The Academic Word List. Giving Reasons.
7. Midterm exam.
8. Scanning. Understanding Text Questions. Writing First Drafts.
9. Reading for Main Ideas and Details. The Passive Voice.
10. Highlighting. Synonyms.
11. PScanning. Expressing Ideas in Own Words.
12. Answering True/False Questions. Writing Descriptions. Suffixes.
13. Writing about Growth. Reading Actively. Paragraph Cohesion.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.