Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Statističke metode
Kratica predmeta SESD1-3 Šifra predmeta 144250
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 12
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj magistar znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osposobiti sestru za samostalno izvođenje elementarnih statističkih analiza, te za razumijevanje složenijih statističkih analiza u biomedicinskim istraživanjima. Izložiti ključne teorijske osnove statistike i glavne pojmove iz teorije vjerojatnosti, objasniti glavne statističke metode i procedure te praktične primjene statistike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Po uspješno položenom ispitu iz predmeta od sestre se očekuje razumijevanje deskriptivne statistike i glavnih principa teorije vjerojatnosti. Očekuje se dovoljna statistička pismenost potrebna za izračun deskriptivne statistike u većini programa za statistiku. Također se očekuje da sestre mogu s lakoćom razumjeti statističke podatke prikazane grafički, te također same grafički prikazati osnovne statističke podatke. Kandidati i kandidatkinje koji su položili ispit iz predmeta također će razumjeti osnove regresijske analize, osnove korelacija, te osnovne principe statističkog testiranja. Studenti koji polože ispit iz predmeta će moći koristiti osnovne statističke testove i osmisliti dizajn najjednostavnijih kliničkih pokusa.
Literatura
Obvezna

1. Petz B, Kolesarić V, Ivanec D, Petzova statistika (Osnovne statističke metode za nematematičare), Naklada Slap, Zagreb, 2012.

Dopunska

1. Pavlić I, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.
2. Chen D.G., Peace K.E. , Clinical Trial Data Analysis Using R, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2011.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Stjecanje minimalno 35 bodova od mogućih 70 bodova tijekom nastave.
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • 1. pismeni kolokvij – 20% ocjene
  • 2. pismeni kolokvij – 25% ocjene
  • 3. pismeni kolokvij – 25% ocjene

2. Završni ispit (pismeni) – 30% ocjene

Način ocjenjivanja

Brojčanja ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
nedovoljan (1) – 0-49,9% bodova
dovoljan (2) – 50-64,9 % bodova
dobar (3) – 65-79,9 % bodova
vrlo dobar (4) – 80-89,9 % bodova
izvrstan (5) – 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.1 0
Kolokvij-međuispit 0.36 20
Kolokvij-međuispit 0.45 25
Kolokvij-međuispit 0.45 25
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Glavni principi teorije vjerojatnosti, zavisne i nezavisne varijable.
2. Aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost
3. Mjere disperzije (standardna devijacija i varijanca)
4. Veza razdioba i statistike
5. Normalna razdioba i druge razdiobe važne u statistici
6. Logika statističkog odbacivanja hipoteze
7. Interpretacija statističkih testova
8. t-test i hi2 – test
9. Osnove višedimenzijske analize, korelacije
10. Osnove statističkog dizajna kliničkih pokusa
11.
12.
13.
14.
15.