Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Srednjovjekovni latinitet I.
Kratica predmeta POVD125 Šifra predmeta 131596
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mmsokol@ffzg.hr Telefon +385 (1) +385 98 9794 895
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stipe Ledić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail stipe.ledic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 629
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznavanje osnovnih karakteristika srednjovjekovnog latinskog jezika; stjecanje sposobnosti prevođenja srednjovjekovnih izvornih latinskih tekstova.
Sadržaj: Čitanjem odabranih srednjovjekovnih latinskih tekstova studeni će steći uvid u: pojam i definicija srednjovjekovnog latinskog; formalne karakteristike srednjovjekovnog latinskog; značajke srednjovjekovne latinske književnosti s posebnim osvrtom na latinske izvore hrvatskog srednjovjekovlja; rad na izabranim tekstovima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i odrediti temeljna pravopisna, morfološka i sintaktička obilježja srednjovjekovnog latinskog; 2. Prepoznati, znati prevesti i uočiti temeljne karakteristike leksika srednjovjekovnog latinskog; 3. Definirati povijesne okolnosti obrađenih povijesnih izvora; 4. Identificirati pisce, djela i žanrove obrađenih tekstova; 5. Uočiti raznovrsnost i specifičnost srednjovjekovnog latiniteta
Literatura
Obvezna

Izabrani tekstovi – dijeliti će se tijekom nastave; S. Hosu, Srednjovjekovna latinska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj. 2., Zagreb 1977., str. 347-375.; K. P. Harrington, Medieval Latin, Chicago, 1997.; Priručnici: C. Du Fresne, seigneur Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Paris 1678, reprint Graz 1954.; M. Kostrenčić (ur.), Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, vol. I-II, Zagreb 1973-1978.; M. Divković, Latinsko–hrvatski rječnik, Zagreb 1988. (i druga izdanja)

Dopunska

O. Perić, “O morfosintaksi srednjovjekovnog latinskog u djelu Tome Arhiđakona Splitskog”, Suvremena lingvistika, 21/22 (1980): 3-18.; V. Novak, – P. Skok, Supetarski kartular, (Iura Sancti Petri de Gumay), Zagreb 1952., str. 233-294; O. Perić, „Jezični slojevi Trpimirove darovnice“, Živa antika 34 (1984) 1/2; P. Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet, Zagreb 1970.; Toma Arhiđakon, Historia Salonitana, Split 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno pripremljene vježbe za nastavu;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – priprema za nastavu; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • izvršena priprema za nastavu – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Domaća zadaća 0.22 10
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. nastavni termin;
2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Obveze studenata i način izvođenja nastave; uvod u srednjovjekovnu latinsku filologiju
2. Annales Regni Francorum
3. Annales Regni Francorum
4. Annales Regni Francorum
5. Trpimirova darovnica
6. Trpimirova darovnica
7. Pismo pape Ivana VIII. Branimiru
8. Crkveni sabor u splitu 925.
9. Crkveni sabor u splitu 925.
10. Zvonimirova zavjernica
11. Supetarski kartular
12. Historia Salonitana
13. Historia Salonitana
14. Historia Salonitana
15. Srednjovjekovna notarska isprava; sinteza obrađenih tekstova