Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Srednjovjekovna društva
Kratica predmeta POVD122 Šifra predmeta 101686
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Matić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail tomislav.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati studente s osnovnim političkim događajima, društvenim i ekonomskim problemima, odnosno kulturnim i civilizacijskim dometima tijekom ranoga, razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka u raznim europskim zemljama – s posebnim osvrtom na mediteransko područje, srednju Europu i Hrvatsku.
Sadržaj: Osnovne teme koje će biti obrađene tijekom kolegija jesu: 1. Periodizacija i terminologija. 2. Na razmeđi kasne antike i ranoga srednjeg vijeka (kraj 6. i početak 7. stoljeća). 3. Počeci Europe: Karlo Veliki i karolinška renesansa. 4. Burno 11. stoljeće: sukobi Carstva i papinstva. 5. Renesansa 12. stoljeća. Pravda u razvijenom srednjem vijeku. 5. Društvene i ekonomske promjene 13. stoljeća. Tržišta i trgovci – euroazijski i mediteranski prostor. 6. Avignonsko ropstvo: nova uloga Francuske. 7. Renesansni dvorovi europskih vladara.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove u svezi sa srednjovjekovnom društvenom poviješću 2. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu 3. Argumentirano sudjelovati u raspravi 4. Shvatiti važnost primjene postojećih znanstvenih teorija pri interpretiranju podataka izvora 5. Prepoznavati različite lokalne i opće društvene pojave i procese 6. Napisati jasan i strukturiran rad primjenjujući suvremene znanstvene modele 7. Steći temeljna znanja za znanstveno istraživanje srednjovjekovne povijesti.
Literatura
Obvezna

New Cambridge Medieval History, sv. 1.–7., Cambridge University Press, Cambridge 1995.-2005. (odabrana poglavlja); odabrana poglavlja djela navedenih u dopunskoj literaturi.

Dopunska

Regna and gentes, The Relationship Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World (eds. H. W. Goetz, J. Jarnut and W. Pohl) Brill: Leiden-Boston 2003.; W. Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567-822 n. Chr., C. H. Beck: München 1988.; The Carolingian World (eds. M. Costambeyes, M. Innes and S. MacLean), Cambridge University Press: Cambridge 2011.; T. F. X. Noble, The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680-825, University of Pennsylvania Press: Philadelphia 1984.; Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in Honour of Donald A. Bullough, (ed. J. M. H. Smith), Brill: Leiden 2000; I. S. Robinson, The Papacy 1073–1198. Continuity and Innovation, Cambridge University Press: Cambridge 1990.; The Society of Norman Italy (eds. G. A. Loud and A. Metcalfe), Brill: Leiden 2002.; D. Karbić, “Plemstvo – definicija, vrste, uloga”, Povijesni prilozi 25 (2006) 31: 11−21.; M. Bloch, Feudalno društvo, Zagreb 2001.; T. Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 2002.; M. Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, Palgrave: Houndmills-New York 2000.; Z. Janeković-Römer, Rod i grad. Dubrovačka obitelj od XIII. do XV. stoljeća, Dubrovnik 1994.; W. Rösener, Peasants in the Middle Ages, Polity Press-Blackwell Publishers Ltd: Cambridge-Oxford 1996.; S. Reynolds, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford University Press: New York and Oxford 1994; The Cambridge History of Medieval Political Thought (ed. J.H. Burns), Cambridge University Press: Cambridge 1987.; S. K. Cohn, Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425, Harvard University Press: Cambridge 2003.; D. Herlihy, Medieval Households, Harvard University Press: Cambridge 1985.; E. H. Kantorowicz, The king’s two bodies: a study in mediaeval political theology, Princeton University Press: Princeton 19977.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljena diskusija te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze, esej, priprema za nastavu i aktivnost na nastavi;
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više.

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • esej – 20%
  • seminarske obveze – 30%
  • aktivnost na nastavi – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • esej – 20%
  • usmeni ispit – 10%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 1.1 30
Esej 0.8 20
Samostalni rad 0.8 20
Ukupno tijekom nastave 3.9 70
Završni ispit 1.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. esej: 7. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje (ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi predmeta, studentske obveze).
2. Identiteti srednjovjekovlja.
3. Barbari i Germani.
4. Avari i Slaveni.
5. Istočnorimsko carstvo/Bizant.
6. Franci.
7. Esej.
8. Teokracija.
9. Vladar.
10. Plemstvo.
11. Seljaštvo.
12. Komunalna društva.
13. Obiteljske strukture.
14. Teritorijalna država.
15. Društvene strukture srednjovjekovne Hrvatske.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar (ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi kolegija, studentske obveze).
2. Identiteti srednjovjekovlja – seminar.
3. Barbari i Germani – seminar.
4. Avari i Slaveni – seminar.
5. Istočnorimsko carstvo/Bizant – seminar.
6. Franci – seminar.
7. Esej.
8. Teokracija – seminar.
9. Vladar – seminar.
10. Plemstvo – seminar.
11. Seljaštvo – seminar.
12. Komunalna društva – seminar.
13. Obiteljske strukture – seminar.
14. Teritorijalna država – seminar.
15. Društvene strukture srednjovjekovne Hrvatske – seminar.