Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Srednjovjekovna Crkva
Kratica predmeta POVD132 Šifra predmeta 101692
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Matić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail tomislav.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Dati pregled povijesti Crkve u razdoblju srednjega vijeka, i to s osobitim naglaskom na prijelomna zbivanja koja su uvjetovala izgradnju i promjene u ustrojstvu Crkve, zamor Crkve, hetorodoksne pokrete, obnovna gibanja i diobe. Osposobiti studente da znaju uočiti i analizirati spomenuta povijesna zbivanja i njihove aktere, odrediti njihovu uvjetovanost, važnost i utjecaj na kasnija zbivanja kako u povijesti Crkve, tako u povijesti društava. Sadržaj: Određivanje pojavnog, ljudskoga u prošlosti Crkve, na temelju povijesnih vrela. Napor usmjeren utvrđivanju kako je Crkva tijekom stoljeća neposredno izvršavala poslanje koje proizlazi iz njezine ekleziološke naravi. Isto tako razaznavanje odnosa teologije i povijesti, eklezijalnog dinamizma i promjena u ustrojstvu. Sadržaj istraživanja jest također uvjetovanost tog djelovanja o općim povijesnim zbivanjima i odraz njezinog djelovanja na tu opću povijest, napose kulturnu i religioznu. Seminar: analiza tema kojima će studenti upoznati prijelaz iz jedne u drugu povijesnu epohu, pojavu i značenje pojedinih pokreta unutar Crkve, značenje osobitih pokretača povijesnih zbivanja. U seminaru studenti sudjeluju na sljedeći način: kratkim pismenim prilozima na određenu temu, sudjelovanjem u raspravi te izradom seminarskog rada.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i vrednovati historiografske pojmove i procese iz hrvatske i europske crkvene povijesti srednjega vijeka. 2. Analizirati procese pojedinih povijesnih tematika iz hrvatske i europske srednjovjekovne crkvene sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima. 3. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu. 4. Primjenjivati suvremene historiografske metodološke pristupe. 5. Koristiti interdisciplinarni pristup u historiografskom radu. 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad. 7. Održati jasno, strukturirano i argumentirano usmeno izlaganje. 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi. 9. Razviti potrebne vještine za samostalan rad i daljnje usavršavanje. 10. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve, 3. svezak, 2. polusvezak (III/II), Zagreb 1993., str. 424-430, 459-550 i 584-692. U dogovoru sa studentima bit će odabran po jedan članak ili poglavlje knjige od 10-15 stranica uz svaku temu predavanja.

Dopunska

A. Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli: loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, Zagreb 2008.; A. Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli: loca credibilia sjeverne i središnje Hrvatske, Zagreb 2001.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
 2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljena diskusija te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
 3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
 1. Nastavne aktivnosti (aktivnost na nastavi, dva kolokvija, aktivnost na seminaru i esej)
 2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više.

Način stjecanja ocjene

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

 • aktivnost na nastavi – 20%;
 • 1. kolokvij – 10%;
 • 2. kolokvij – 10%;
 • aktivnost na seminaru – 20%;
 • esej – 10%;

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

 • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Aktivnost na nastavi 0.76 25
Kolokvij-međuispit 0.76 5
Esej 0.38 20
Aktivnost na nastavi 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Velika zapadna shizma i odgovori na nju
3. Koncil u Konstancu. Crkvene „nacije“
4. Baselski koncil. Koncept monarhijskog papinstva nasuprot koncilijarizmu
5. Utrakvizam u Češkoj – alternativa unutar Crkve?
6. Sukobi unutar redova. Pojava opservanata
7. Križariti ili ne? Različita mišljenja. Kolokvij!
8. Neopoganstvo. Primjer Rimske akademije
9. Papa Pio II. – primjer prilagodljivog intelektualca
10. Usamljeni disidenti. Primjer Andrije Jamometića
11. Indulgencije i hodočašća – zamjena za pobožnost?
12. Stjecanje crkvenih beneficija
13. Humanizam i kršćanstvo. Primjer Lorenza Valle
14. Spone među disonantnim zajednicama – papinski poslanici. Kolokvij!
15. Rekapitulacija
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Rad na tekstu i seminarska rasprava
3. Rad na tekstu i seminarska rasprava
4. Rad na tekstu i seminarska rasprava
5. Rad na tekstu i seminarska rasprava
6. Rad na tekstu i seminarska rasprava
7. Rad na tekstu i seminarska rasprava
8. Rad na tekstu i seminarska rasprava
9. Rad na tekstu i seminarska rasprava
10. Rad na tekstu i seminarska rasprava
11. Rad na tekstu i seminarska rasprava
12. Rad na tekstu i seminarska rasprava
13. Rad na tekstu i seminarska rasprava
14. Diskusija o studentskim esejima
15. Diskusija o studentskim esejima