Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Središnje teološke teme
Kratica predmeta KOMP3-4 Šifra predmeta 132549
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Željko Tanjić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail rektor@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 624
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija

Unutar biblijske, povijesne, sustavne i praktične teologije obrađuju se ključne teme (iz egzegeze i biblijske teologije, povijesti dogme i patrologije, fundamentalne teologije, dogmatike, moralne teologije, pastoralne teologije, liturgike, religijske pedagogije), odgovarajući na pitanja o tome koji je povijesni temelj vjere; koji je povijesni put vjere; u čemu se sastoji značenje i jedinstvo objaviteljsko-spasenjskoga događaja; na koji se način ucjepljuje u sadašnjost.

 Sadržaj kolegija

Uvid u teološku sintezu na temelju upoznatosti s kritikom i hermeneutikom Objave; integracija pojedinačnih izrijeka i izražaja vjere u cjelokupnost teološke sustavnosti; usmjerenost na životne situacije i izazove suvremenosti, oslanjajući se na teološku antropologiju. Stječe se mjerodavnost za promišljanje nutarnje povezanosti teoloških disciplina i kršćanske vjere te ulaženje u interdisciplinarnost dijaloga s drugim znanostima na temelju središnjih teoloških tema.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Obrazložiti povijesni temelj kršćanskog vjerovanja; protumačiti ključne događaje Objave; opisati razvoj vjerovanja u kršćanskoj zajednici; objasniti odnos pripadanja Crkvi i vjerovanja; objasniti pojam litrugije i smisao liturgijskih čina; na temelju teoloških argumenata dati smisao događajima i tijeku ljudskog života.
Literatura
Obvezna

Ratzinger, J. (2006), Hod prema Uskrsu, Zagreb: Verbum, str. 79-99.;  Ratzinger, J. (2007), Isus iz Nazareta. I. dio. Zagreb: Verbum, str. 27-43.;  Ratzinger, J. (2011), Isus iz Nazareta. II. dio. Zagreb:Verbum, str. 325-360.; Kasper, W. (2004), Isus Krist. Split: Crkva u svijetu, str. 101-115.; Greshake, G. (2007), Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 5-11., 37-89.,97-109.; Ratzinger, J. (2008), U početku stvori Bog. Promišljanja o stvaranju i grijehu. Zagreb: Verbum, str. 15-30, 51-68, 91-110.;  Scola, A. i dr. (2003), Čovjek kao osoba. Teološka antropologija.  Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 132-175.; Ratzinger, J. (2007), Uvod u kršćanstvo. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 341-349.  Schillebeeckx,  E. (2002), Krist – sakramenat susreta s Bogom. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 5-9., 15-17, 44-50, 34-38, 82-88.; Raguž, I. (2008), Vesperae sapientiae christianae 1. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. 76-108.

Dopunska

Brown, R. E. (2011),  Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Rahner, K. i Vorgrimler, H. (1992), Teološki rječnik. UPT, Đakovo.; Starić, A. (2009). (ur.), Enciklopedijski teološki rječnik, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.; Schönborn, Ch. (2008), Bog posla Sina svoga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.; Canobbio, G. (2002) (ur.), Mali teološki leksikon, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.; Ratzinger, J. (2001), Duh liturgije. Mostar-Zagreb: Ziral.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  • Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  • Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1)      Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni); esej

2)     Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Esej 0.22 10
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodne teme. Vrste teologije.
2. Kristologija. Temeljni pojmovi.
3. Kristologija. Otajstva Kristova života.
4. Trinitarna teologija I. (Trojedini Bog).
5. Trinitarna teologija II. (Razvoj trinitarne teologije).
6. Teološka antropologija I. (Čovjek - stvoren na sliku Božju)
7. Teološka antropologija II. (Istočni grijeh, otkupljenje, moral - život po Duhu).
8. Kolokvij.
9. Ekleziologija I. (Nastanak, razvoj i uređenje Crkve).
10. Ekleziologija II. (Temeljni pojmovi).
11. Eshatologija I. (Otkrivenje i punina ostvarenja Kraljevstva Božjega).
12. Eshatologija II. (Anđeli, demoni, raj, pakao, čistilište).
13. Kolokvij.
14. Liturgija.
15. Rekapitulacija.