Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija zdravlja
Kratica predmeta SP3-9 I Šifra predmeta 171676
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 24
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Toni Ćosić
Akademski stupanj Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail toni.cosic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje kompleksnog uvida i spoznaja o ključnim sociološkim teorijama i konceptima, temeljnim sociološkim pojmovima te sociološkim pristupima zdravlju i bolesti. Studenti će ujedno steći temeljno znanje o društvenim institucijama (posebno u medicini i zdravstvu), birokraciji i profesijama, moći i diskriminaciji, politikama u zdravstvu, ljudskim pravima (prava pacijenata) te društvenim odnosima i nejednakostima u zdravlju.

Sadržaj predmeta

Predmet obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njezina razvoja, glavne sociološke teme i teorije te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu).
Studenti će ujedno upoznati sljedeće pojmove i njima zadane sadržaje: socijalizacija, socijalna stratifikacija i društvena nejednakost, socijalna mobilnost, društveni podsustavi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo…), sociologija i sestrinstvo, okoliš, moć i politika, pojedinac – kolektiv, obitelj, stigma, rod i zdravlje, zdravstvene i humanitarne organizacije, migracije, demografske promjene te moderne tehnologije. Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- reproducirati osnovno sociološko znanje za razumijevanje važnosti društvenih pitanja u medicini, zdravstvu i zdravstvenoj njezi, socijalnih politika u profesionalnoj zdravstvenoj njezi; - provesti, na individualnoj razini, elementarnu analizu uočenih političkih i društvenih pojava te povezati rezultate analiza s potrebama svoje buduće profesije; - usporediti različite sustave u odnosima prema bolesniku; - interpretirat će temeljno znanje o načelu pravednosti i jednakosti u društvu te će imati svijest o nužnosti tolerancije, uz važnost interdisciplinarnosti u pružanju zdravstvene njege.
Literatura
Obvezna

1. Cerjan-Letica, G. et al.: Medicinska sociologija, Medicinska naklada, Zagreb 2003.
2. Marmot, Michael: Sindrom statusa, Algoritam, Zagreb 2009.
3. Štifanić, M.: Medicinska sociologija, Adamić, Rijeka 2001.

Dopunska

1. Babić, S., Santrić, V.: Pravednost i pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu, Zagreb 1992. Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje60% nastave).
2. Uredno izvršene seminarske obaveze.

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1) Nastavne aktivnosti – izrada individualnog pisanog seminarskog rada i izlaganje.
2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:
1. Nastavne aktivnosti – 30 % ocjene
a) seminarski rad – 30 %

2. Završni ispit – 70 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50 do 64 %
dobar (3) – 65 do 79 %
vrlo dobar (4) – 80 do 89 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 0.48 30
Ukupno tijekom nastave 0.88 30
Završni ispit 1.12 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
2. Nastanak i razvoj sociologije.
3. Glavne sociološke teme i teorije I.
4. Glavne sociološke teme i teorije II.
5. Povijesni razlozi pojava posebnih sociologija s naglaskom na medicini i zdravstvu.
6. Društveni čimbenici zdravlja i bolesti.
7. Zdravstvene politike i sustavi
8. Socijalna konstrukcija zdravlja i bolesti.
9. Medikalizacija i socijalna kontrola.
10. Društvena uloga bolesnika.
11. Sociologija i sestrinstvo.
12. Sinteza tema i upute za završni ispit.
13.
14.
15.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar, izbor tema seminara i način rada
2. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
3. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
4. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
5. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
6. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
7. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
8. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
9. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
10. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
11. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
12. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
13. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
14. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama.
15. Seminarski rad i timske debate prema zadanim temama. Završna razmatranja/kritički osvrt.