Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija tijela
Kratica predmeta SESD2-5 Šifra predmeta 144269
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 12
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivana Brstilo Lovrić
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivana.brstilo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ljudsko tijelo može biti sredstvo izražavanja, otpora ili snage. Također može biti objekt socijalne kontrole i podčinjenosti. Cilj predmeta je omogućiti studentima kritičko i analitičko razumijevanje tijela u suvremenom društvu i njegova različita značenja u odnosu na zdravlje, bolest, patologiju i medicinu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja student će moći: Objasniti kako je tijelo istovremeno biološki i sociološki pojam. Raspravljati o tijelu na teoretskoj i apstraktnoj razini. Identificirati uloge kulturnih normi na prikaz tijela. Prikazati komplekse interakcije između kultura, grupa identiteta i tijela. Analizirati glavne sociološke probleme vezane uz tijelo. Objasniti utjecaj moći, dominacije i nejednakosti na naše tijelo.
Literatura
Obvezna

1. Schilling, C. (2003.). The body and social theory, Sage Publications, London; Thousands Oaks; New Delhi.

2. Haralambos, M., Holborn, M. (2002). Sociologija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja);

3. Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja);

4. Nisbet, A. R. (2007). Sociološka tradicija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja)

Dopunska

1. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarsko izlaganje 1.2 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 2.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Sociološka teorija i povijest tijela
2. Metafore tijela, zapadna civilizacija i tijelo,
3. Multikulturalnost tijela,
4. Disciplina i kontrola tijela
5. Biološka i sociološka tijela
6. Tijelo i biće, dvosmislenost tijela
7. Spol i interseksualnost, reprodukcijska uloga tijela, kozmetička kirurgija
8. Upravljanje i kažnjavanje tijela
9. Devijantno ponašanje
10. Religioznost, smrt, umiranje i eutanazija
11.
12.
13.
14.
15.